Se alla

Bygg varsamt

Liberal samhällsbyggnadspolitik för en hållbar utveckling.

VÅR VISION FÖR TYRESÖ

Tyresö kommun har vuxit kraftig under flera års tid, och kommer att fortsätta växa kraftigt även under nästa mandatperiod på grund av redan fattade beslut om nya detaljplaner för stora bostadsprojekt. Liberalerna tycker detta är olyckligt då vi redan nu ser att kommunen har växtvärk. Vi ser att trängseln på vägarna ökar år från år, även om pandemin gav oss ett litet andrum vad gäller just den saken. Vi ligger efter med stora och nödvändiga investeringar i trafikinfrastrukturen såväl som i samhällsfastigheter som skolor, förskolor och äldreboenden. På dörren knackar också nya önskemål från invånare och civilsamhälle om till exempel nya idrottshallar, konstgräsplaner, multisportarena och kulturhus.

Liberalerna anser därför att vi inte kan fortsätta att så ensidigt prioritera bostadsproduktion som skett i både förra och nuvarande mandatperiod. Vi måste istället fokusera på att bygga ut våra vägar, stärka kollektivtrafiken, renovera och bygga skolor, uppföra nya äldreboenden och etablera nya förskolor. Förhoppningsvis också successivt kunna bejaka även intressanta investeringar som inte berör kommunens lagstadgade kärnverksamheter, men som ändå efterfrågas av våra kommuninvånare.

ETT VARSAMT BOSTADSBYGGANDE

Under förra mandatperioden beslutades om nya bostadskvarter vid Södergården i Trollbäcken över huvudet på Liberalerna. Vi ser nu i verkligenheten hur rätt vi hade som motsatte oss detta projekt. Flerfamiljshus bara 4 meter från tomtgräns till närmaste villorna, höga byggnader även på sidogatorna, begränsat med besöksparkeringar och generellt en byggnadsskala som inte passar in i området. I den fortsatta utvecklingen av Trollbäckens centrumstråk vill vi se en lägre exploateringsgrad och mer hänsyn till kvarvarande villaägare.

Även Apelvägsprojektet i Strand beslutades i förra mandatperioden mot Liberalernas vilja. Genom ett överklagande som mot förmodan bifölls i högsta instans, så kom frågan åter på politikens bord i denna mandatperiod. Lyckligtvis vann Liberalernas förslag att göra ett omtag för hela planarbetet i fullmäktige, så nu finns chansen att på sikt istället åstadkomma ett byggprojekt som verkligen tillför något positivt i närområdet, både funktionellt och arkitektoniskt.

I denna mandatperiod är det istället de långdragna planerna på bostäder i Bäverbäcken som beslutats mot vår uttalade vilja. I tre etapper kommer det att uppföras över 500 bostäder på en plats som är betydligt mer lämpat som företagsområde. Förutom de merkostnader det medför för ombyggnationen av Tyresövägen, går vi miste om mark för företagsetableringar som är en bristvara i Tyresö.

Vi kan inte fortsätta så här. Liberalerna ser att även om vi prioriterar trafikinfrastruktur och samhällsfastigheter under nästa mandatperiod, så finns det möjlighet till viss ytterligare bostadsutveckling även under de närmaste åren. De sedan länge utlagda planerna på Norra Tyresö Centrum kan fortgå nu när den nya ishallen snart står färdig och den gamla kan rivas för att ge plats för nya bostadskvarter. Vi behöver också utveckla området kring Granängstorget, för ökad trygghet, trivsel och service. I Trollbäcken kan vi i makligt takt puttra vidare med utvecklingen av centrumstråket. I Strand däremot bör vi ligga lågt med stora bostadsprojekt tills det att Tyresövägen har fått ökad kapacitet. Omvandlingsetapperna på Brevikshalvön måste dock fortlöpa som fort det bara går, för miljöns skull och för de fastighetsägare som väntar på större byggrätter.

På längre sikt finns det stora möjligheter att låta Tyresö kommun växa ytterligare i invånarantal. Men det förutsätter både kommunala satsningar på trafikinfrastruktur och stora statliga investeringar i vägar och spårburen kollektivtrafik.

TYRESÖ BOSTÄDER

Vi anser att Tyresö Bostäder, vårt kommunala allmännyttiga bostadsbolag, ska fokusera på sin kärnverksamhet – bra och kostnadseffektiv förvaltning av bostäder och inget annat. Vidlyftiga högriskprojekt som till exempel vindkraftverk är något som bolaget ska hålla sig borta ifrån. Förluster i tiomiljonersklassen har vi sett nog av och det drabbar i slutändan hyresgästerna med onödigt höga hyror.

Tyresö Bostäder bör renodla sitt bestånd. Ett förslag är att sälja Landstingshuset vid Alléplan och Hemköpsbutiken vid Alléplan då de inte tillför något för bolaget och att kommersiella fastigheter ligger utanför bolagets expertisområde. Kapitaltillskottet kan då istället användas till att genomföra fler nya bostadsprojekt.

Tyresö Bostäder bör bygga mer i Tyresö än vad man för närvarande gör. För det krävs en aktiv markpolitik där man jobbar mer strategiskt och inte bara köper markplättar ad-hoc utan ett långsiktigt tänk. Genom att köpa flera sammanhängande områden kan bolaget utveckla större ytor. Samtidigt vill vi se över dagens bestånd för Tyresö Bostäder ur en strategisk synvinkel. Det finns objekt som kan vara lämpliga att avyttra eller ombilda, även om detta inte är ett självändamål.

KOMMUNENS EKONOMI

I dag, år 2022, har vi samma kommunalskatt som under år 2018. Men istället för röda siffror år 2018 på minus 24 miljoner kronor, prognostiserar nu kommunen ett överskott på hela 133 miljoner kronor för år 2022 Genomtänkta beslut, tack vare en ny kommunledning både inom politiken och på tjänstemannasidan har gjort denna förbättring i ekonomin möjlig. Kommunledningen har genomdrivit ett omfattande förändringsarbete som gett snabba resultat. Vår förhoppning är att Liberalerna även under nästa mandatperiod ska få möjlighet att vara med i ett kommunstyre som tillsammans med den nye kommundirektören kan fortsätta detta hittills mycket framgångsrika arbete.  

På sikt finns säkert möjligheten att sänka kommunalskatten ytterligare från dagens nivå. Men under de närmaste åren ser vi inte några sådana möjligheter. Omvärldssituationen, med krig i Europa, kostnadsökningar på byggproduktion, allmänt hög inflation och stigande räntor, gör att vi måste hantera kommunens ekonomi med stor omsorg. Vi har under de kommande åren också ett mycket stort och eftersatt investeringsbehov, som kommer att kräva kraftigt ökad upplåning. Stadiga överskott på minst 3% av kommunens intäkter i form av skatter och statsbidrag är därför en nödvändighet för långsiktigt god ekonomisk hushållning. Därför är det inte heller något konstigt med resultatnivåer över plus 100 miljoner kronor. Det här är pengar som varken kan användas till skattesänkningar eller vidlyftig reformpolitik!