Se alla

Ett hållbart Tyresö – grön liberal politik 

Vi tror på människans förmåga att lösa problem.

Vi tror på människans förmåga, teknikutveckling och tillväxt som lösningar på dagens miljö- och klimatproblem.

Vi tror på människans förmåga att lösa problem. Vetenskap, teknikutveckling och tillväxt ger utvecklingskraft och lösningar på dagens miljö- och klimatproblem. Digitalisering och delningsekonomi banar väg för nya konsumtionsmönster och beteenden. Liberal miljö- och klimatpolitik handlar om ansvarstagande utifrån kunskap och marknadsekonomiska principer, för det är detta som driver fram smarta hållbara lösningar.

Allt fler människor vill genom medvetna val minska sin klimatpåverkan. Att vara miljö- och klimatmedveten är för många en del av en livsstil. Vi välkomnar denna positiva utveckling och den bör underlättas än mer. Konsumenten ska kunna göra aktiva och informerade val. Vi vill förenkla för människor att ta ansvar utan att detaljstyra vardagslivet.

På kommunal nivå kan vi inte påverka lagstiftning eller regelverk på nationell nivå. Men i Tyresö såväl som i alla andra kommuner finns det ändå mycket vi kan göra för klimatet, naturvården och ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Det är här bussarna går, elbilar laddas, energi förbrukas, naturreservat skapas och bostäder byggs. Och det är här som invånarna bor och förväntar sig tillgängliga grönområden för ett aktivt friluftsliv eller bara för att trivas i sitt närområde.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH TRENSPORTINFRASTRUKTUR

Vi behöver utökad turtäthet för bussarna, framförallt för de som går in till stan. För att avlasta Gullmarsplan behövs fler målpunkter för bussarna, till exempel Årstaberg. För att bussen ska kunna komma fram på väg 73 (Nynäsvägen), behöver bussarna prioriteras med ny bussramp och ett nytt busskörfält. Ökad turtäthet är också en förutsättning för att garantera sittplats på bussen. Bara av säkerhetsskäl är detta med stående passagerare på motorvägen något som inte ska tolereras av tyresöborna.

För att hantera framtidens utmaningar så ser vi nödvändigheten i att kommunen får tillgång till fler transportlösningar. Detta i form av spårburen trafik genom en utbyggnad av Saltsjöbanan till Tyresö centrum och andra viktiga knutpunkter i kommunen. Vi vill också se över förutsättningarna att på sikt låta en utbyggnad av Spårväg syd gå från Flemingsberg till Haninge och vidare mot Trollbäcken och Tyresö centrum.  

Klimatsmart infrastruktur ska inte skjutas på framtiden. Därför vill Liberalerna att det byggs fyra körfält på Tyresövägen tidigare än planerat. I vår vision är det fyra körfält med två kollektivtrafikfält, vilket motiverar till att ta bussen och lämna bilen hemma eller på infartsparkeringen. Det kommer att minska köerna och göra det lättare för den nödvändiga biltrafiken. Vi vill också undersöka möjligheten att etablera samma lösning på fler av kommunens större trafikleder, exempelvis Gudöbroleden, Bollmoravägen och Njupkärrsvägen.

 • Liberalerna vill att bilpooler och smart korttidshyra av miljöbilar ska främjas i kommunen genom förbättrade och förenklade regler. När fler invånare skaffar elbilar  eller laddhybrider krävs det bättre laddmöjligheter för miljösmarta bilar. Därför ska utbyggnaden av laddinfrastruktur främjas. Laddstationer ska finnas på infartsparkeringar, i Tyresö centrum, på Alléplan, vid Strandtorget och på Granängsringen samt i Alby. När vi bygger nytt ska det vara krav på laddinfrastruktur i byggplanerna. Kommunen bör också undersöka möjligheten att bygga om delar av befintlig gatubelysning till laddinfrastruktur.
 • För att fler ska lämna bilen och åka kollektivt vill Liberalerna att antalet infartsparkeringar ökar. Vi vill till exempel köpa in kraftledningsgatan längs Skrubba Malmväg, gräva ned kraftledningarna och anlägga infartsparkeringar på platsen i kombination med verksamhetslokaler.
 • Kraven för miljöbilar ska förenklas och förtydligas. Bilar som drivs med fossila bränslen ska inte klassas som miljöbilar. Kommunens inköp av nya bilar ska fortsätta att vara miljöbilar.
 • Cykelinfrastrukturen i Tyresö är relativt god, men fortsatta investeringar krävs för att täcka även de mer glest befolkade områdena i kommunen. Därför vill vi under nästa mandatperiod satsa minst tio miljoner kronor om året  på utbyggnad av vårt cykelvägnät och annan service till tyresöbor som väljer cykeln.
 • Kommunens gång och cykelvägar ska vara ett sammanhängande nätverk med tydliga övergångar och vars underhåll håller en hög kvalitet i form av snöröjning och sopsaltning som underlättar framkomligheten för alla trafikanter och trafikslag.
 •  Vi liberaler ser gärna att kommunens vägnätverk och rondeller ska bidra till den gröna stadsbilden. Det kan åstadkommas genom plantering av trädalléer och bevarande av närliggande grönska under utbyggnad av trafiklederna. På så vis stärker vi den biologiska mångfalden och minskar de negativa konsekvenserna av biltrafiken.

ELPRODUKTION OCH ELFÖRBRUKNING

 • Småskalig elproduktion, som solpaneler på tak, ska underlättas genom förenklade bygglovsregler. Därför vill vi ha förenklade regler för småskalig elproduktion. Ett första steg är att solpaneler på villatak kan sättas upp utan bygglov. Vi vill förenkla administrationen kring solbidrag och skatteregler så en installation blir mer attraktiv att genomföra. Liberalerna vill att ett särskilt SOL-ROT-avdrag införs samtidigt som nuvarande investeringsstöd avskaffas. Vi vill avskaffa solskatten, alltså skatten på egenproducerad solel som konsumeras och produceras på samma ställe.
 • Kommunen som aktör bör nyttja sitt bestånd av fastigheter för att öka tillgången till solenergi. Arbetet med att installera solceller på alla offentliga fastigheter ska fortsätta och det kommunala fastighetsbolaget TYBO ska göra det samma på sitt bestånd.
 • LED-tekniken har inneburit en stor förändring i energianvändning och livslängd och är bättre för miljön både på grund av låg energiförbrukning, men även för avsaknaden av miljöfarliga ämnen. Liberalerna vill att vi successivt byter ut all gatubelysning mot LED-lampor i kommunen. När vi planerar ny gatumiljö så ska LED-lampor vara självklart inslag i gatubilden redan från början, något som både är klimatsmart och ökar tryggheten i områden och på skolvägar.
 • Energiåtervinning ur avfall är en viktig energikälla, men har ibland ett stort fossilt innehåll. Avfallets värde måste tas till vara genom ökad återanvändning. I Tyresö ska det gå att återvinna matavfall i hela kommunen, men även värmeåtervinning måste främjas, från till exempel våra ishallar och simhallen.
 • För att effektivisera markanvändningen i kommunen och minska de potentiella miljökonsekvenserna, ser Liberalerna nödvändigheten i att omlokalisera vissa drivmedelsstationer. Det nyinköpta kalhygget vid Tyresövägen är lämpligt för detta ändamål. Då kan vi möjliggöra framtida bostads- och företagsutveckling på andra platser i kommunen.

GRÖN ARBETSMARKNAD

 • Genom så kallade gröna startjobb kan viktiga funktioner inom återvinningssektorn och naturvården fyllas. Där finns behov av jobb som många gånger kräver manuellt arbete och samtidigt leder till förbättrad miljö. För en nyanländ person kan ett grönt startjobb fungera som ett effektivt sätt att integreras i samhället. Detta är integration i praktiken, samtidigt som det ger förståelse för vår skog, natur och miljö. I Tyresta nationalpark och kring våra kulturfastigheter skulle kommunen kunna ordna med startjobb som arbetar med att underhålla vandringsleder och sköta om och tillgängliggöra grönområden.
 • Ett grönt sommarjobb kan till exempel innebära att kommunens ungdomar erbjuds arbete på samhällsbyggnadskontoret med markvård, på en återvinningsstation eller i skogsvård. Ett sommarjobb som inte bara ger inkomst för en ung människa utan även förståelse och respekt för miljö, återvinning, skog och natur. Sommarjobbande ungdomar bör vara ett återkommande inslag i skötseln av kommunens parker.
 • Nedskräpningen av haven är ett av vår tids största miljöproblem. Plast som bryts ned till mikroplast tar sig in i näringskedjan vilket är skadligt för människor, djur och natur. Den svenska kusten ska återkommande städas från skräp. Förutom renare stränder innebär det också gröna enkla jobb. Miljösituationen i Tyresös vattendrag är också allvarlig på grund av utsläpp, övergödning och exploatering. Vi måste lära oss av Öringesjön som är helt övergödd. Våra andra sjöar får inte gå samma öde till mötes! Därför är miljöövervakning av hav och vattendrag en viktig del av miljöarbetet.
 • Kommunen bör underlätta för företagsetableringar med grön och hållbar profil, till exempel återbruk och Second hand.
 • Ökad kommersiell service i kommunen minskar mängden resor och ökar valfriheten för medborgarna. Därför vill Liberalerna se ett ökat handelsutbud i centrumområdet. Det kommer få goda effekter för miljön men också en möjlighet till fler arbetstillfällen i Tyresö. Men det måste vara en utveckling som håller över tid och som kan möta förändrade handelsmönster och ökad internethandel.
 • Konsekvenserna av pandemin har visat att möjligheten att arbeta hemifrån är ett realistiskt alternativ för många. Detta ställer dock nya krav på samhällsservicen. För att möta dessa behov och minska resandet behöver kommunen arbeta vidare med att skapa platser och tjänster för distansarbete. Där kan service och sociala behov mötas i form av exempelvis arbetsplatshotell och nya lunchrestauranger.

KOMMUNAL VERKSAMHET

 • Den svenska offentliga sektorn har en stor påverkan på miljö och klimat och därför ser vi det som viktigt att kommunen tar sitt ansvar och arbetar långsiktigt och miljösmart för att minska dess effekter. Det kan exempelvis kan göras genom en reducering av mängden kemikalier och plast och ett aktivt arbete med återvinning och återbruk inom kommunens samtliga verksamheter.
 • Kommunens verksamheter behöver fortsätta sitt pågående arbete med att introducera mat som är klimatsmart och produceras med god djuromsorg och miljöhänsyn. Märkning av, och innehållsdeklarationer för livsmedel ska vara tydliga.
 • I Tyresö ska måltider som serveras i våra kommunala verksamheter som förskolor, skolor och äldreboenden vara goda, näringsrika, med råvaror som bidrar till en hållbar utveckling.
 • För att Sverige ska kunna klara sina klimatåtaganden behöver vi tillhandahålla information om ett cirkulärt miljöperspektiv. På så sätt stödjer och underlättar vi övergången till ett långsiktigt hållbart samhälle.
 • Kemiska ämnen är byggstenar till allt levande och icke-levande material och kan förekomma både naturligt och på konstgjord väg, En del av dem är dessvärre skadliga och både hormonstörande och allergi- och cancerframkallande. Dessa kan finnas i möbler, läromedel och leksaker tex. Små barn är extra känsliga för dessa kemikalier, varför dessa måste fasas ut ur våra verksamheter. En handlingsplan för giftfri förskola finns i Tyresö och ligger in linje med Agenda 2030.

NATURVÅRD

 • För att återskapa förutsättningar för fiskvandring från Kalvfjärden upp i Tyresåns sjösystem, måste huvudfåran från Uddby Kraftverk flyttas tillbaka till Follbrinksströmmen. Uddby kraftverk måste därför stängas. Vidare måste dammarna vid Follbrinken och Nyfors rivas och ersättas med trösklar för att bibehålla vattennivåerna. Dessa satsningar är viktiga steg i arbetet för att upprätthålla en god ekologisk status i hela Tyresåns vattensystem och överväger nyttan från det småskaliga kraftverket.
 • Kommunen behöver arbeta återkommande med att kartlägga kvalitén i våra sjöar och vattendrag för att identifiera eventuella problem med utsläpp och övergödning innan dessa blir allt för långtgående.
 • Inom Tyresö kommun finns det idag åtta naturreservat, inklusive Tyresta nationalpark och naturreservat som delvis ligger i kommunen. Men all värdefull och skyddsvärd natur är ännu inte skyddad. Liberalerna vill därför att Barnsjöskogen, östra Bergholmen och öarna Ägnö och Härsö snarast ska inrättas som naturreservat.
 • För att värna våra blå värden bör kommun etablera vårt första marina naturreservat, något som skulle kunna bevara viktig havsmiljö. Det skulle också innebära att kommunen får regionens mest centrala marina naturreservat.
 • Kommunen behöver arbeta mer aktivt med att sköta om och städa kommunens sjö- och havsbottnar, något som skulle kunna göras i samarbete med både föreningsliv och offentlig förvaltning.
 • Förutom att etablera nya reservat måste kommun arbeta bättre med att sköta och ta hand om sina befintliga grönområden. Vi vill öka anslagen i kommunbudgeten för att på riktigt börja ta hand om våra gröna och blå värden. Vi ser också ett långsiktigt behov i att arbeta proaktivt för att undanröja eventuella risker för brand och utsläpp i naturen.
 • Kolardammarna i centrala Tyresö är en grundförutsättning för att hantera kommunens dagvatten och minska övergödningen i våra sjöar och vattendrag. Vi anser att det behövs en satsning för att utveckla kapaciteten och garantera dammarnas kvalitet och livslängd så att de kan möta de utmaningar som en växande kommun ställer. Det finns också ett behov att finna fler platser för rening och samling av dagvatten i kommunen.
 • Förorenade områden måste saneras och återställas, framförallt områden som kan användas till bostäder samt områden som är särskilt angelägna. Därför vill Liberalerna att marken där impregneringsverksamhet har hållit till i Skrubba ska saneras.
 • Kommunen behöver arbeta aktivt med att utveckla och bevara den biologiska mångfalden. Detta är något som kan göras genom att skapa fler blomster- och slåtterängar för pollinerande insekter, samt skydda och bevara befintliga bestånd av däggdjur.
 • För att skydda den inhemska floran och faunan behöver kommunen arbeta proaktivt med att identifiera och hantera eventuella invasiva arter som riskerar att skada den inhemska naturen.

TILLGÄNGLIGHET OCH FRILUFTSLIV

 • Var du än bor i Tyresö ska du kunna njuta av den fantastiska kusten, havet och sjöarna. Därför är det så viktigt med att vi tillgängliggör strandlinjerna. Liberalerna vill därför att Kumlaviken tillgängliggörs med en strandpromenad, liksom Uddbyviken för att alla ska kunna njuta av närheten till vattnet.  Detta bör göras i dialog med närboende och lokala båtklubbar.
 • Alby är vårt mest attraktiva friluftsområde och antalet besökare ökar hela tiden. Därför har vi Liberaler drivit på för att utveckla Albyområdet så att det möter Tyresöbornas förväntningar. Utbudet av spår och leder behöver förbättras så att alla känner sig välkomna, såväl sommar som vinter.
 • Efterfrågan och trycket på kommunens naturområden har vuxit då intresset för friluftsliv har ökat. Därför vill vi rusta upp och utveckla  service inom skogsområden och parker, i form av eldningsplatser, soptunnor, toaletter, och skyltning.
 • Liberalerna vill att Rundmars gård, Karlbergs torp, Grändalstorpet och Skansen, som alla ägs av kommunen, ska rustas upp och skötas om. Torpen kan sedan användas som raststugor eller hyras ut för övernattningar till Tyresös föreningsliv, som till exempel scouterna och orienteringsklubben.
 • Allt fler efterfrågar tillgänglighet till trädgård och möjligheten att själv odla småskaligt.Liberalerna ser gärna att man i kommunen ökar antalet kolonilotter genom att hitta nya platser. Ökade möjligheter för  stadsnära odling genom exempelvis pallkragar och odlingslådor  skulle också öka den biologiska mångfalden. Vi ser en potential i att etablera enklare odlingslotter för privatpersoner på dagens katastrofkyrkogård vid Tranmyravägen i östra Tyresö.
 • Tyresö är en skärgårdskommun, något som behövs främjas och utvecklas. Därför vill vi att man utvecklar befintliga bryggor med utökad besöksnäring i form av skärgårdskrogar och fler parkeringsplatser. Bryggornas betydelse vardagen skulle också kunna utvecklas genom fler avgångar till innerstan och öar i skärgården.
 • Liberalerna ser gärna att man fortsätter utvecklingen av Alby friluftsområde till en nordlig entré till Tyresta nationalpark, genom bygget av bron över Nyforsviken och en fortsatt utökning av befintliga parkeringsplatser. Då kan vi öppna upp naturområdet för fler besökare och utveckla servicen i området i form av exempelvis längre öppettider i serveringen och bastuhuset och möjliggöra uthyrning av skridskor och kanoter. Projektet kommer också kunna göra det möjligt att i samarbete med Naturvårdsverket öppna ett naturum som lär ut om den nationalklenod som Tyresta nationalpark är.
 • Kommunen behöver också fortsätta arbetet med att utveckla och rusta upp sina badplatser med både service, omklädningsrum och städning.

SAMHÄLLSBYGGNAD

 • När vi bygger måste alltid flera aspekter vägas in. I planprocessen måste vi ge mer tyngd åt miljöfrågorna. Avvägningar mellan olika samhällsintressen måste göra i syfte att minska den negativa miljöpåverkan. Planeringen av trafik och infrastruktur måste göras långsiktigt hållbart.
 • Många värdefulla biotoper och högkvalitativ odlingsmark ligger ofta nära stadsbebyggelse. Produktiv jordbruksmark bör värnas och nybyggnation bör framförallt ske på mark som redan tagits i anspråk.
 • Vid förtätning måste grönområden bevaras och få en självklar plats i planeringen. Tätortsnära strövområden ska beaktas i den kommunala planeringen och områden med mycket höga skyddsvärden ska skyddas som naturreservat.
 • Genom att planera byggandet för en grönare stadsbild, skapar vi både närhet till naturen och en stärkt biologisk mångfald. Det kan  uppnås både genom bevarande av befintlig natur och nyplantering.
 • För att stärka miljöarbetet i kommunen behöver kunskapen och kompetensen öka bland kommunens befintliga personal. Därför vill vi satsa mer på kompetenshöjande åtgärder i form av vidareutbildning  kring miljöpåverkan, miljöåtgärder och konsekvenser av översvämning i låglänta områden.
 • Tyresös infrastruktur blir äldre och har snart passerat sin uppskattade livslängd. Därför måste vi genomföra ett flertal större infrastrukturprojekt som uppdaterar och byter ut befintliga lösningar för vatten och avlopp till nya mer hållbara och miljösmarta lösningar. På platser utan befintlig kommunal VA-lösning, bland annat Brevikshalvön, ser vi positivt på att underlätta etablerandet av lokala VA-lösningar.
 • För att tillgängliggöra kommunens stadsnära natur vill vi skapa lokala parker. Ett parklyft skulle skapa mer anpassade områden för aktivitet, samtidigt som man utvecklar den gröna karaktären i de olika kommundelarna. Detta kan ta form genom fruktträdgårdar, men också skogsparker i centrala delar av kommunen.
 • Höga ljudnivåer och buller har en direkt påverkan på människors hälsa och välfärd. För att hantera dessa utmaningar vill vi införa en kommunövergripande kvalitetsnivå för ljudnivåer, samt regelbundna och återkommande undersökningar kring buller i kommunen. Vi vill också genomföra fler åtgärder för att minska ljudnivåerna, både i form av flytt av verksamhet och byggen av skyddsvallar.

KLIMAT OCH ÅTERVINNING

 • För att möta utmaningarna med klimatfrågan behöver all offentlig verksamhet ta i beaktning vilken påverkan och vilka konsekvenser som olika beslut har för den globala och lokala miljön. För att skapa en tydlig grön tråd i kommunens arbete behöver besluten motiveras med tydliga miljökonsekvensanalyser.
 • För att kunna främja människors hälsa och välmående vill vi löpande undersöka kommunens luftkvalitet. Vi måste upprätta och vidhålla låga nivåer av luftföroreningar närhet av både vägar och verksamheter.
 • Klimatförändringarna och andra miljöutmaningar riskerar att leda till negativa konsekvenser för kommunen. Därför måste kommunen vara redo att hantera dessa utmaningar, och därför ser vi nödvändigheterna i att genomföra miljökatastrofsanalyser och upprätta eventuella åtgärdsplaner.
 • En av grundförutsättningarna för mänskligt liv är att det finns säkra och tillförlitliga källor för dricksvatten. Vi vill vi därför att man granskar den befintliga tillgången på vatten och ser till att långsiktigt säkra dessa källor.