Liberalerna hamnar i topp när Naturskyddsföreningen rankar partiernas miljöpolitik. Vi vill till exempel ha en förstärkt miljöbalk, utökat och förstärkt skydd i marina områden, se ett förbud mot prospektering och utvinning av mineraler i skyddade områden och öka skyddet för skog.

Kollektivtrafik och transportinfrastruktur

Vi behöver utökad turtäthet för bussarna, framförallt för de som går in till stan. För att avlasta Gullmarsplan behövs fler målpunkter för bussarna, till exempel Årstaberg. För att bussen ska kunna komma fram på väg 73 (Nynäsvägen), behöver bussarna prioriteras med ny bussramp och ett nytt busskörfält. Ökad turtäthet är också en förutsättning för att garantera sittplats på bussen. Bara av säkerhetsskäl är detta med stående passagerare på motorvägen något som inte ska tolereras av Tyresöborna.

Klimatsmart infrastruktur ska inte skjutas på framtiden. Därför vill Liberalerna att det tredje körfältet på Tyresövägen byggs tidigare än planerat, eventuellt med en OPS-lösning (offentlig och privat samverkan) för finansieringen. I vår vision är det tredje körfältet ett kollektivtrafikfält, som motiverar till att ta bussen och lämna bilen hemma eller på infartsparkeringen.

Liberalerna vill att bilpooler och smart kortidshyra av miljöbilar ska främjas i kommunen genom förbättrade och förenklade regler. När fler invånare skaffar elbilar  eller laddhybrider krävs det bättre laddmöjligheter för miljösmarta bilar. Därför ska utbyggnaden av laddinfrastruktur främjas. Laddstationer ska finnas på infartsparkeringar, i Tyresö centrum, på Alléplan, vid Strandtorget och på Granängsringen samt i Alby. När vi bygger nytt ska det vara krav på laddinfrastruktur i byggplanerna.

För att fler ska lämna bilen och åka kollektivt vill Liberalerna att antalet infartsparkeringar ökar. Vi vill till exempel köpa in kraftledningsgatan längs Skrubba Malmväg, gräva ned kraftledningarna och anlägga infartsparkeringar på platsen.

Kraven för miljöbilar ska förenklas och förtydligas och skärpas. Bilar som drivs med fossila bränslen ska inte klassas som miljöbilar. Kommunens inköp av nya bilar ska fortsätta att vara miljöbilar.

Cykelinfrastrukturen i Tyresö är relativt god, men fortsatta investeringar krävs för att täcka även de mer glest befolkade områdena i kommunen. Därför vill vi under nästa mandatperiod satsa minst sex miljoner kronor om året på utbyggnad av vårt cykelvägsnät och annan service till våra cyklister.

Elproduktion och energiförbrukning

Småskalig elproduktion, som solpaneler på tak, ska underlättas genom förenklade bygglovregler. Därför vill vi ha förenklade regler för småskalig elproduktion. Ett första steg är att solpaneler på villatak kan sättas upp utan bygglov. Vi vill förenkla administrationen kring solbidrag och skatteregler så en installation blir mer attraktiv att genomföra. Liberalerna vill att ett särskilt solROT-avdrag införs samtidigt som nuvarande investeringsstöd avskaffas. Vi vill avskaffa solskatten, alltså skatten på egenproducerad sol-el som konsumeras och produceras på samma ställe.

LED-tekniken har inneburit en stor förändring i energianvändning och livslängd och är bättre för miljön både på grund av låg energiförbrukning, men även för avsaknaden av miljöfarliga ämnen. Liberalerna vill att vi successivt byter ut alla lampor mot LED-lampor i kommunen. När vi planerar ny gatumiljö så ska LED-lampor vara självklart inslag i gatubilden redan från början.

Energiåtervinning ur avfall är en viktig energikälla, men har ibland ett stort fossilt innehåll. Avfallets värde måste tas till vara genom ökad återanvändning. I Tyresö ska det gå att återvinna matavfall i hela kommunen, men även värmeåtervinning måste främjas, från till exempel datahallar, våra ishallar och simhallen.

Förnybar energi, liksom all form av fossilfri elproduktion, behövs för att rädda klimatet. Tyresö kommun äger tillsammans med Tyresö Bostäder idag ett vindkraftverk i Dalarna. Det var en affär som Liberalerna var starkt emot när kraftverket med förödande majoritet beslutades köpas in för lånade pengar för över fyra år sedan. Energi från sol, vind och vatten måste givetvis finnas för att producera miljövänlig grön el. Och Tyresö kommun bör så långt det är möjligt se till att vår egen elkonsumtion härrör från grön el. Ett bra exempel på grön el är vindkraft. Men Tyresö kommun ska inte äga vindkraftverk som går med förlust. Detta är ett varnande exempel på slöseri av skattemedel i sådant som inte är kommunal kärnverksamhet.

Grön arbetsmarknad

Genom så kallade gröna startjobb kan viktiga funktioner inom återvinningssektorn och naturvården fyllas. Där finns behov av jobb som många gånger kräver manuellt arbete och samtidigt leder till förbättrad miljö. För en nyanländ person kan ett grönt startjobb fungera som ett effektivt sätt att integreras i samhället. Detta är integration i praktiken, samtidigt som det ger förståelse för vår skog, natur och miljö. I Tyresta skulle det till exempel kunna betyda att kommunen ordnar startjobb för att underhålla vandringsleder.

Ett grönt sommarjobb kan till exempel innebära att kommunens ungdomar erbjuds arbete på tekniska kontoret med markvård, på en återvinningsstation eller i skogsvård. Ett sommarjobb som inte bara ger inkomst för en ung människa utan även förståelse och respekt för miljö, återvinning, skog och natur. 

Nedskräpningen av haven är ett av vår tids största miljöproblem. Plast som bryts ned till mikroplast tar sig in i näringskedjan vilket är skadligt för människor, djur och natur. Den svenska kusten ska återkommande städas från skräp. Förutom renare stränder innebär det också gröna enkla jobb. Miljösituationen i Tyresös vattendrag är också allvarlig på grund av utsläpp, övergödning och exploatering. Vi måste lära oss av Öringesjön som är helt övergödd. Våra andra sjöar får inte gå samma öde till mötes! Därför är miljöövervakning av hav och vattendrag en viktig del av miljöarbetet.

Naturvård

För att återskapa förutsättningar för fiskvandring från Kalvfjärden upp i Tyresåns sjösystem, måste huvudfåran från Uddby Kraftverk flyttas tillbaka till Follbrinkströmmen. Uddby kraftverk måste därför stängas. Vidare måste dammarna vid Follbrinken och Nyfors rivas och ersättas med trösklar för att bibehålla vattennivåerna.

Inom Tyresö kommun finns det idag sju naturreservat, inklusive Tyresta nationalpark och naturreservat som delvis ligger i kommunen. Men all värdefull och skyddsvärd natur är ännu inte skyddad. Liberalerna vill därför att Barnsjöskogen och Telegrafberget snarast ska inrättas som naturreservat.

Förorenade områden måste saneras och återställas, framförallt områden som kan användas till bostäder samt områden som är särskilt angelägna. Därför vill Liberalerna att marken där impregneringsverksamhet har hållit till i Skrubba ska saneras.

Tillgänglighet

Var du än bor i Tyresö ska du kunna njuta av den fantastiska kusten, havet och sjöarna. Därför är det så viktigt med att vi tillgängliggör strandlinjerna. Liberalerna vill därför att Kumlaviken tillgängliggörs med en strandpromenad, liksom Uddbyviken för att alla ska kunna njuta av närheten till vattnet.

Alby är vårt mest attraktiva friluftsområde och antalet besökare ökar hela tiden. Därför har vi Liberaler drivit på för att utveckla Albyområdet så att det möter Tyresöbornas förväntningar. Utbudet av spår och leder behöver förbättras så att alla känner sig välkomna, såväl sommar som vinter.

Liberalerna vill att Rundmars gård, Karlbergs torp, Grändalstorpet och Skansen, som alla ägs av kommunen, ska rustas upp och skötas av Uddby gårds arrendator. Kurser i kulturhistorisk byggnadsvård kan hållas under renoveringen. Torpen kan sedan användas som raststugor eller hyras ut för övernattningar till Tyresös föreningsliv, som till exempel scouterna och orienteringsklubbarna.

Det bästa sättet att knyta ihop Alby friluftsområde med Tyresta naturreservat och nationalpark, är att bygga en gång- och cykelbro över Nyforsviken mot Rundmars gård. Då behöver man inte längre ta den kuperade omvägen via Krusboda och Nyfors, utan kommer snabbt och enkelt ut i Tyresta. Liberalernas förslag om denna bro över Nyforsviken förordas av bland andra Naturvårdsverket, Stiftelsen Tyreskogen och Naturskyddsföreningen. Förslaget antogs av kommunfullmäktige redan i juni 2016, men byggstarten har dröjt. Vi anser att detta projekt är prioriterat och kommer att verka för en snar byggnation.

Samhällsbyggnad

När vi bygger måste alltid flera miljöaspekter vägas in. I planprocessen måste vi ge mer tyngd åt olika miljöaspekter och avvägningar mellan olika samhällsintressen för att minska miljöpåverkan och möjliggöra planeringen av hållbara städer. Planeringen av trafik och infrastruktur måste göras långsiktigt hållbart med klimataspekter och hållbara städer i åtanke.

Många värdefulla biotoper och högkvalitativ odlingsmark ligger ofta nära stadsbebyggelse. Produktiv jordbruksmark bör värnas och nybyggnation bör framförallt ske på mark som redan tagits i anspråk.

Vid förtätning måste grönområden bevaras och få en självklar plats i planeringen. Tätortsnära strövområden ska beaktas i den kommunala planeringen och områden med mycket höga skyddsvärden ska skyddas som naturreservat.

Vi tror på människans förmåga, teknikutveckling och tillväxt som lösningar på dagens miljö- och klimatproblem

Vi tror på människans förmåga att lösa problem. Vetenskap, teknikutveckling och tillväxt ger utvecklingskraft och lösningar på dagens miljö- och klimatproblem. Digitalisering och delningsekonomi banar väg för nya konsumtionsmönster och beteenden. Liberal miljö- och klimatpolitik handlar om ansvarstagande utifrån kunskap och marknadsekonomiska principer, för det är detta som driver fram smarta hållbara lösningar.

Allt fler människor vill genom medvetna val minska sin klimatpåverkan. Att vara miljö- och klimatmedveten är för många en del av en livsstil. Vi välkomnar denna positiva utveckling och den bör underlättas än mer. Konsumenten ska kunna göra aktiva och informerade val. Vi vill förenkla för människor att ta ansvar utan att detaljstyra vardagslivet.

På kommunal nivå kan vi inte påverka lagstiftning eller regelverk på nationell nivå. Men i Tyresö såväl som i alla andra kommuner finns det ändå mycket vi kan göra för klimatet, naturvården och ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Det är här bussarna går, elbilar laddas, energi förbrukas, naturreservat skapas och bostäder byggs. Och det är här som invånarna bor och förväntar sig tillgängliga grönområden för ett aktivt friluftsliv eller bara för att trivas i sitt närområde.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.