Se alla

Leva livet hela livet

Omsorg för Tyresös äldre och funktionsnedsatta.

Varje individ är en unik människa under hela livet, från vaggan till sista andetaget. För oss liberaler är det viktigt att som vuxna kunna välja under hela livet, speciellt när vi är som mest erfarna och kunniga. Därför ska det finnas många olika boende- och omsorgsformer att välja på när vi blir äldre. När vi blivit årsrika är det viktigt att vi får vara de individer som livet utvecklat oss till. Liberalernas äldrepolitik bekämpar all form av åldersdiskriminering och fördomar om äldre. Det sista åren i livet ska vara lika värdefulla som de första, och omges med lika mycket omsorg och kärlek.

FLER MODERNA ÄLDRE- OCH OMSORGSBOENDEN MED HÖG KVALITET

Liberalerna vill stärka äldreomsorgen i Tyresö. Kommunen behöver fler nya och moderna äldreboenden i alla kommundelar med utvecklad välfärdsteknik och trevlig boendemiljö. Vi ser gärna boenden med olika livsstils-, intresse- och språkprofiler. 

Välfärdsteknik är ett viktigt redskap för att öka tryggheten, integriteten och valfriheten. Digitala trygghetslarm, nattillsyn via sensor, medicinpåminnare och GPS-larm är några exempel på välfärdsteknik som kan förbättra livskvaliteten för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Välfärdstekniken är här för att stanna och behöver byggas ut i ett snabbare tempo.

DET BEHÖVS FLER LÄKARE I ÄLDREOMSORGEN

Den medicinska kompetensen inom den kommunala hälso-och sjukvården måste säkras och uppgraderas. Det ska, förutom den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, finnas en medicinskt ansvarig läkare inom äldreomsorgen. Liberalerna vill att det ska bli möjligt för kommunen att anställa läkare, men de kan också fortsättningsvis tillhandahållas av regionen. Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) ska fortsätta byggas ut.

HEMTJÄNST MED VALFRIHET

Vi har alla olika behov, inte minst när vi blir äldre. Därför ska alla som behöver hemtjänst själva få välja utförare, och få mer makt över innehållet i tjänsten. Bland annat ska alla som vill ska få lagad mat av hemtjänsten. Vård och hjälp i hemmet är något väldigt intimt och privat, vilket gör att utförare av hemtjänst måste hålla hög kvalitet, oavsett om driftsformen är kommunal eller privat. Det är angeläget att få ner antalet personer som varje omsorgstagare i hemtjänsten tar emot. När det blir för mycket “spring” från hemtjänst och hemsjukvården kan det bli otryggt och förvirrande för den äldre. Därför vill vi liberaler att så få personer som möjligt ska möta de äldre, för att ge möjlighet att bygga relation och känna ömsesidig trygghet.

PERSONALEN ÄR OMSORGENS VIKTIGASTE TILLGÅNG

Personalen är nyckeln till hög kvalitet inom omsorgen. Därför vill vi ge de anställda rätt att arbeta heltid, men givetvis möjlighet att arbeta deltid. Det är viktigt att de som arbetar i hemtjänsten och på våra äldreboenden har tillräckliga kunskaper i svenska så att man lätt kan kommunicera med varandra och att det inte blir några missförstånd. Kommunen ska kunna ge ytterligare språkutbildning för sin personal om det behövs

BRYT DEN OFRIVILLIGA ENSAMHETEN HOS ÄLDRE

Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre. Det är ett stort samhällsproblem som skapar lidande, ohälsa och sämre livskvalitet. När vi under våren 2020 kunna öppna upp Tyresös första kommunala träffpunkt “Kopp och själ” var därför oerhört angeläget,  framförallt efter den långa isoleringen som många upplevt under pandemin. Liberalerna vill öppna fler träffpunkter för äldre, både som drivs kommunalt och av andra organisationer och föreningar. Vill vill att det ska finnas minst en kommunal träffpunkt i varje kommundel redan 2024. Att få träffas och fika, bara samtala eller utföra någon form av aktivitet ihop med andra kan vara helt livsavgörande för framförallt ensamstående äldre. Ofrivillig ensamhet är farlig för vår hälsa, både den psykiska och den fysiska.  

Att utveckla stödet till frivilligorganisationerna som utför ett viktigt arbete mot ensamhet och social isolering är angeläget.

MINSKA DET DIGITALA UTANFÖRSKAPET

Att minska det digitala utanförskapet för äldre är mycket angeläget. Digital delaktighet och förmåga att använda digitala tjänster är mycket viktigt även för våra äldre. Vi måste fortsatt stödja föreningar och andra aktörer som kan och vill göra insatser inom detta område.

INFÖR VACCINATIONSPROGRAM FÖR ÄLDRE

Vaccin är ett beprövat och effektivt skydd mot hälsofarliga sjukdomar. Faran med många smittsamma sjukdomar ökar ofta med åldern. I Sverige har vi ett framgångsrikt barnvaccinationsprogram. Liberalerna vill att det skapas ett motsvarande för äldre.

VÅRDCENTRAL FÖR ÄLDRE

Geriatrik är sjukvård specialiserad för äldre. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering, kostrådgivning, genomgång och kontroll av mediciner och individuell vårdplanering. Liberalerna vill att det etableras en vårdcentral för äldre, detta tror vi ska skapa trygghet och kontinuitet i vårdkontakten.

ATT ALLTID FÅ VARA SITT BÄSTA JAG

Det är viktigt att slå vakt om målet att även personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett innehållsrikt liv med goda levnadsvillkor. Det är utgångspunkten för rätten till personlig assistans, en av de största frihetsreformerna i svensk historia. LSS (Lagen om stöd och service) och den personliga assistansen är helt grundläggande frihetsfrågor för Liberalerna som parti. För oss har det alltid varit viktigt att öka friheten mest för dem som har den allra minst. Det var vår partiledare på 1990-talet, Bengt Westerberg, som drev igenom reformen och det är vårt parti som konsekvent försvarat och velat utveckla LSS genom åren. Det tänker vi fortsätta med. Personer med omfattande funktionsnedsättningar har samma rätt till självständighet och delaktighet som alla andra. 

Det handlar om människor som finns överallt, här och nu, med ambitioner och livsdrömmar. Goda levnadsvillkor innebär olika saker för olika människor och insatserna kan därför inte standardiseras. Valfrihet och självbestämmande ska vara en självklarhet för alla insatser enligt LSS. Du ska ha rätt att förvänta dig samhällets stöd utifrån dina egna förutsättningar och behov. Gränsdragningen mellan insatserna måste vara flexibel och den enskilde ska ges ett avgörande inflytande över fördelningen av insatserna. Det bör gälla också insatser som ligger utanför LSS, till exempel hjälpmedel och bostadsanpassning. Hemtjänst och boendestöd ska även kunna ges som insatser enligt LSS. Vi vill också se att det blir kortare och effektivare beslutsprocesser.

AKTIVITET GER GEMENSKAP

Att erbjuda träffpunkter för personer med LSS-insatser är ett sätt att minska ofrivillig ensamhet. Liberalerna vill öppna fler träffpunkter, både som drivs kommunalt och av andra organisationer och föreningar.

Att gå till jobbet och träffa kollegor är en viktigt för att ha ett meningsfullt liv. I Tyresö erbjuds meningsfull sysselsättning i form av daglig verksamhet, och det är något vi liberaler vill slå vakt om.

All omsorg ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Detta skapar en möjlighet för individen att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.