Tyresö kommun kommer att flytta budgetbeslut till hösten – nu måste kommunen fokusera på hanteringen av covid-19

Tyresö kommun tar vanligtvis beslut om budget för kommande år på juni månads kommunfullmäktigemöte. På det mötet fastläggs den ekonomiska riktningen och de ekonomiska ramarna för nämnderna på en övergripande nivå. Nämnderna får sedan i sin tur lägga sin budget med de förutsättningar som fastställts av kommunfullmäktige.

I år påverkas Tyresö, Sverige och övriga världen av corona-pandemins framfart på många sätt, och kommunens tjänstemän arbetar intensivt under den här utmanande tiden.

Tillsammans för Tyresö, där Liberalerna ingår ihop med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu föreslagit att att skjuta på det huvudsakliga budgetbeslutet till hösten, för att inte tjänstemännen i kommunen ska belastas ytterligare och för att vi ska hinna säkerställa det ekonomiska underlaget.

Processen blir alltså något annorlunda i år och på kommunfullmäktiges junimöte kommer istället ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess att antas.  Inriktningsbeslutet ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner. Inriktningsbeslutet ska ge ramar att utgå från, för att kunna påbörja planeringen av verksamheterna inför kommande år. Beslut om kommunplan och budget för 2020-2024 inklusive skattesats senareläggs alltså och tas senast i  november 2020.

– Det är viktigt att upprätthålla kommunens årshjul i budgetprocessen, även om omständigheterna är exceptionella. Det ger nämnderna rimliga förutsättningar att börja planera sitt budgetarbete inför nästa år, säger Mats Lindblom, (L) vice ordförande i kommunstyrelsen.

Detta tillvägagångssätt av budgetarbetet beslutades av en enig kommunstyrelse igår den 15 april.