Få kunde väl ana att överklagandet av Apelvägen skulle vinna gehör i Mark- och miljööverdomstolen. Men det var precis det som hände i maj i år. Antagandet för detaljplanen för Apelvägen kom alltså upp igen för beslut på kommunstyrelsen den 15 september. Nedan förklarar vi varför Liberalerna yrkade på återremiss och därefter avslag.

Det finns mycket att säga om det här projektet och flera partier har bytt fot helt eller delvis i frågan. Samtliga partier röstade för Apelvägen i sin helhet i september 2018, utom Liberalerna som även då yrkade på återremiss. 

  • Moderaterna som röstade för detaljplanen för Apelvägen 2018 vill nu dela upp den i två delar och bygga endast Bo Aktivts seniorbostäder men inte Wallenstams hyreslägenheter. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna stödjer nu Moderaterna i ovanstående.
  • Socialdemokraterna vill bygga Bo Aktivt seniorbostäder och Wallenstams lägenheter (om man sänker dessa en våning mot Tyresövägen). Vänsterpartiet och Centerpartier stödjer Socialdemokraterna i den linjen
  • Vi från Liberalerna vill återremittera hela ärendet och börja om från början med planarbetet och med tidig medborgardialog. Miljöpartiet stödjer nu Liberalerna i den linjen

Vi vill starta om från början med tidig medborgardialog

Liberalerna yrkade på återremiss av detaljplanen för Apelvägen. Vi vill ta om hela planarbetet genom att starta om från början med ett eller flera helt nya planuppdrag, följt av en tidig medborgardialog enligt den nya process som introducerats under denna mandatperiod. Innan det eller de nya planuppdragen ges, vill vi se en behovsanalys för samhällsfastigheter inom planområdet och andra eventuella lokaler som kommunen ser ett eget behov av eller som kan vara av intresse för att ge invånarna i Strand-området och Östra Tyresö den service som efterfrågas.

Vi yrkade på återremiss, men när den föll yrkade vi på avslag

Då vår återremiss föll i första voteringen, yrkade vi istället på avslag till ordförandeförslaget. Hade vårt avslagsyrkande vunnit majoritet, skulle det i praktiken också innebära att planarbetet hade behövt starta om från början. Men inte heller avslagsyrkandet vann gehör från något annat parti än Miljöpartiet. Därmed kan vi konstatera att sex av åtta partier fortfarande vill genomföra hela eller delar av det detaljplaneförslag som var uppe för beslut i fullmäktige för drygt två år sedan.  

Förutsättningarna har ändrats på två år

Två år är en lång tid. Många av de förutsättningar som rådde vid tidpunkten för beslutet i fullmäktige i september 2018 har ändrats. Kommunens behov av samhällsfastigheter och andra lokaler har förändrats. Människor flyttar och nya sakägare eller närboende kan ha tillkommit. Därför är det också från en demokratisk synpunkt olyckligt att man inte tar om denna planprocess från början, eller åtminstone genomför en ny granskning inför antagandet.

Här kan du läsa Liberalernas reservation