En färsk utredning från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning visar på ett behov av nya ytor för företagsetableringar på hela 120 000 m2 fram till 2035.

För att få bort störande verksamhet och istället kunna bygga nya bostäder i Trollbäcken och Bollmora, behöver vi ge möjlighet för en mängd olika företag att omlokalisera sin verksamhet. Dessutom finns en hög efterfrågan på nya etableringar i Tyresö, vilket vi naturligtvis ser positivt på. Det ger såväl nya arbetstillfällen som ökad service till våra invånare.

Lyckligtvis har vi genom inköpet av kalhygget (Erstavik 6:14) vid Hedvigslunds trafikplats tillfört kommunen 60 000 m2 byggbar mark. Men det räcker inte ens till hälften av det behov som finns. Dessutom finns det annat än företag som behöver få plats på kalhygget, t ex en ny brandstation.

Det bästa vore att utveckla Bäverbäcken till ett modernt centrumnära företagsområde som komplement till marken på kalhygget. Dessvärre tycks fortfarande både Moderaterna och Socialdemokraterna helt bortse från de behov som vårt lokala näringsliv har, och istället envist hålla fast vid tanken på bostäder i Bäverbäcken. Något vi liberaler enträget påpekat ända sedan dessa bostadsplaner lanserades.

Det finns andra mycket mer lämpliga områden att bygga bostäder på än utmed vår mest trafikerade vägsträcka i kommunen. Dessa bostäder kommer att vara bullerstörda och dessutom bli väldigt dyra för kommunen att bereda plats för. Det måste byggas dels en ny gångtunnel under Tyresövägen, och dels en trafikreglerad korsning med övergångsställen. Det skulle minska framkomligheten ytterligare på denna viktiga trafikled.

Vi ska självklart bygga nya bostäder i Tyresö. Men vi måste också ge plats för våra befintliga företag att växa och utvecklas, och skapa nya möjligheter för företagsetableringar i vår kommun.

En mycket stor andel av våra invånare pendlar ut ur kommun för att komma till jobbet. Vi behöver fler arbetsplatser i Tyresö, och tillgången på mark som lämpar sig för företagsetableringar är mycket begränsad. Det vore dumt och väldigt kortsiktigt att använda just den marken för att bygga bostäder.