Se alla

Gymnasium och vuxenutbildning

En gymnasieutbildning ger ett självständigt liv.

En gymnasieskola av hög kvalitet, oavsett om den ger högskolebehörighet eller yrkesutbildning, ger alla elever en chans att utvecklas och öppnar nya vägar i livet. Att allt fler skaffar sig en god gymnasieutbildning är viktig för att ha goda förutsättningar att skapa sig ett självständigt vuxenliv, men även för att Sverige ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft gentemot omvärlden.

Alla elever ska komma väl förberedda från grundskolan till gymnasiestudier. På de yrkesförberedande gymnasieprogrammen ska de elever som önskar ges möjlighet att läsa ett antal teoretiska kurser, exempelvis fördjupningskurser inom språk och matematik så att de i framtiden har behörighet att söka vidare till högre studier. Lärlingsutbildningarna ska byggas ut och branscherna ska kunna ta ett större ansvar för yrkesutbildningarna. Globaliseringen gör språkkunskaper allt viktigare. Därför ska språkundervisning i fler språk än engelska stimuleras.

Liberalerna vill att Tyresö gymnasium och vuxenutbildning ska utvecklas till en attraktiv utbildningsplats inom Storstockholm. Det som attraherar dagens gymnasieungdomar eleverna är program med profilering och tydlig ämnesinriktning inom exempelvis digitalisering, miljö och hållbarhet, där eleverna under utbildningstiden har möjlighet att göra individuella val utifrån intressen och utbildningsmål. Närhet till centrumnära miljöer med tillgång till café, restaurang och andra former av service är också något som har stor betydelse för ungdomarnas val.

TYRESÖ GYMNASIUS SKA VARA DET SJÄLVKLARA VAELT

Tyresö har snart 50 000 invånare och vi ser det som självklart att våra ungdomar ska se Tyresö gymnasium som ett intressant alternativ vid sitt gymnasieval. Därför tycker vi liberaler att det är angeläget att gymnasiet även ska erbjuda attraktiva teoretiska program som ger behörighet till vidare högskole- och universitetsstudier. Vi ser gärna att dessa program erbjuds i mer lämpade centrumnära lokaler då de inte behöver samma kapacitet som tex ett fordonsprogram. 

Idag väljer endast 14 procent av Tyresös elever att gå på Tyresö gymnasium. Resterande elever väljer en annan kommunal eller fristående gymnasieskola utanför kommunen, oftast i Stockholm, Nacka, Haninge eller på Värmdö gymnasium vid Gullmarsplan. 

Tyresö gymnasium står inför ett stort utvecklingsarbete för att kunna ge alla Tyresös ungdomar en högkvalitativ gymnasieutbildning inom kommunen. Målet är ett programutbud som är mer innovativt både vad gäller studie- och yrkesförberedande program, och som ger stora möjligheter till individuella val. Tyresö gymnasium ska vara en attraktiv utbildningsplats för såväl Tyresös ungdomar som de som bor i grannkommunerna. 

Tyresö gymnasium erbjuder idag olika nationella yrkesprogram. Det erbjuder även introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt Second Chance School för ungdomar som ännu inte gått klart gymnasiet och inte arbetar. Men de studieförberedande programmen saknas.

Tyresö gymnasium är idag  en Cisco-akademi. Det innebär att de  elever som  läser kurser inom el- och energiprogrammet med inriktning på datorteknik,  som leder fram till certifiering med fokus på säkerhet och automatisering.

Tyresö gymnasium är Stockholms första ETG-college. Elever har blivit godkända med examensproven får yrkesexamen och lärlingstiden är inkluderad i utbildningen. Tyresö gymnasium erbjuder även specialidrott med inriktning mot e-sport som individuellt val.

NYA PROGRAM PÅ TYRESÖ GYMNASIUM

Tyresö gymnasium kommer från och med höstterminen 2022 att erbjuda ett två nya efterfrågade yrkesprogram, Vård och omsorgsprogrammet samt Försäljning- och serviceprogrammet. Ett arbete pågår även för att  inom kort också erbjuda  Ekonomiprogram, Samhällsvetenskapligt program samt gymnasieprogram med inriktning på energi- och miljöteknik.

I nära samarbete med Tyresös etablerade gymnasieprogram kan de teoretiska studierna med fördel förläggas i centrumnära lokaler som underlättar närheten till kollektiva färdmedel. Utbildning i varierande studiemiljöer tilltalar gymnasieungdomar och samarbetet inom och mellan de olika programmen främjar kollegialt lärande och kunskapsutbyte samt bidrar till kvalitetshöjande utvecklings- och karriärmöjligheter för både lärare och studerande.

Behovet av studieförberedande gymnasieplatser kommer att öka markant inför 2027 och behovet  av utbildningsplatser beräknas bli störst inom Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammet. I vår del av region Stockholm kommer antalet  gymnasieungdomar att öka med 14 procent fram till 2027. 

Det visar tydligt att en satsning på att återinföra studieförberedande program vid Tyresö gymnasium i centrumnära lokaler har goda förutsättningar att lyckas.

UTBYGGD VUXENUTBILDNING GER NYA MÖJLIGHETER I LIVET

För att kunna utveckla vuxenutbildningen behövs fler och bättre samverkansmöjligheter såväl externt som internt. Samarbetet mellan Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen ska fortsätta att utvecklas i nära samarbete med aktörer både inom som utom kommunen, t.ex. näringsliv, bransch och lärosäten, vilket också bidrar till ökad konkurrenskraft och kvalitet. Självklart ska även vuxenstuderande ges möjlighet att läsa in behörighet till högre studier.