Se alla

Integrationspolitik för en ärlig livschans som bygger eget ansvar

En människas bakgrund ska inte avgöra hur framtiden blir. Alla har rätt att bli bemötta som unika individer med sina egna drömmar och förväntningar, och det ska inte ha någon betydelse om man flyttat till Sverige eller vuxit upp här. Det är självklart att rasism och främlingsfientlighet ska motverkas, liksom fördomar om nyanlända och andra med utländsk bakgrund. Integration för oss liberaler har samma mål som all socialliberal politik: varje människas frihet att forma sitt eget liv.

LIBERALERNAS VISION

Liberalernas vision är att varje individ ska ha friheten att forma sitt eget liv efter egen vilja och drivkraft. Den friheten kräver ett öppet och inkluderande samhälle där varje person tillåts bidra, möts av höga förväntningar och där samhället bekämpar alla former av förtryck.

Vår integrationspolitik bygger på att det finns en oerhörd potential i att människor kommer till vårt land. Vi står inför det faktum att fler och fler blir äldre samtidigt som en allt lägre andel av befolkningen befinner sig i arbetsför ålder. Att fler kommer hit och jobbar är viktigt för vårt framtida välstånd. Vi vill att alla som kommer ska ta ett stort eget ansvar för etablerings- och integrationsprocessen.

Utgångspunkten ska vara att alla nyanlända genom studier och jobb ska kunna axla ett personligt ansvar för sitt liv, utan att behöva hamna i beroendeställning. Betoningen på eget ansvar är framförallt gynnsam för individen själv, som får bättre förutsättningar till ett självständigt liv. Genom att ta eget ansvar får man egenmakt.

Vår vision är att alla ska kunna känna sig delaktiga och inkluderade i ett Sverige som är möjligheternas land.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÅR INTEGRATIONSPOLITIK

Sverige har nettoinvandring sedan länge, dvs det flyttar in fler människor till Sverige än vad som flyttar ut, och kommer att fortsätta ha det under överskådlig framtid. En ändrad migrationspolitik eller förändrade migrationsmönster, gör inte att behovet av integrationsinsatser försvinner. 

Liberal integrationspolitik utgår ifrån varje människas inneboende potential och ansvarskännande och att man som  nyanländ vill anstränga sig för att etablera sig i vårt land. Därför ligger vårt fokus på en öppen arbetsmarknad och en fungerande bostadsmarknad, liksom på en skola som ger alla barn förutsättningar att klara kunskapsmålen.

Att leva i ett nytt land, att bygga en framtid med bostad, arbete, familjeliv och samhällsgemenskap ställer stora krav både på den enskilde och på samhället.

Liberal integrationspolitik säkrar och investerar i alla nyanlända, så att de får förutsättningar att snabbt bli självförsörjande, lära sig det gemensamma språket, och ta till sig vilka lagar och värderingar som Sverige bygger på.

Många nyanlända har levt i samhällen som präglas av radikalt andra värderingar. Det är ett viktigt samhällsansvar att informera och tydliggöra för alla nyanlända vad som förväntas av dem och efter vilka principer ett demokratiskt, sekulärt och jämställt samhälle fungerar.

Därför vill vi liberaler ha obligatorisk samhällsinformation och språkundervisning från dag ett. För svenskt medborgarskap krävs godkända språk- och samhällstest.

Integration handlar inte bara om bostad, utbildning och arbete. Den sociala gemenskapen, bra boendemiljöer, fritidsaktiviteter, och ett välkomnande förhållningssätt från alla som redan bor här är otroligt viktig för integrationen.

ATT FÖRSÖRJA SIG SJÄLV ÄR FRIHET

Grunden för att kunna bestämma över sitt liv och vara delaktig i samhället ligger i att jobba och försörja sig av egen kraft. Den som flyttar hit ska få hjälp att snabbt lära sig svenska språket. Utbildning och yrkeskunskaper ska samtidigt kompletteras för att man ska kunna börja jobba. Ingen ska bli fast i bidrag, utanförskap eller låtsasjobb.

Idag upplever vi ett fruktansvärt slöseri med människors drivkraft. Personer som vill försörja sig själva och bidra till samhället får aldrig en chans att komma in på arbetsmarknaden. Därför vill vi liberaler skapa riktiga startjobb för unga och nyanlända. Med lite lägre lön på första jobbet och enklare regler kan arbetsgivare få råd att anställa.

Servicesektorn kan ge många med otillräcklig utbildning eller sämre språkkunskaper ett första jobb. Därför ska vi behålla och utvidga RUT-avdraget.

Yrkesutbildning kombinerat med utbildning i svenska kortar av tiden för att komma i arbete. Denna möjlighet erbjuds via gymnasiets utbildningar och C3L.

Egenföretagande är en förbisedd nyckel till försörjning, samtidigt som potentialen är stor. Nya svenskar måste få goda möjligheter att starta företag för att förverkliga sina idéer och få användning av den rika erfarenhet de bär på.

SPRÅKET – BILJETTEN TILL SAMHÄLLET

Den som kan svenska klarar sig bättre, och det gäller inte minst kvinnor. Då kan man söka jobb eller gå till läkaren på egen hand. Språket behövs också för att kunna tala med lärare om hur det går för barnen i skolan. Språket ger frihet och självbestämmande.

Kopplingen mellan svenska för invandrare, SFI, och arbete måste tydliggöras. SFI måste bli mer flexibelt och kunna kombineras med yrkesutbildning, studier och praktik. Yrkes-SFI-utbildningar på gymnasienivå bör införas. Även föräldralediga ska erbjudas undervisning i svenska.

KUNSKAP FORMAR LIVET

Många nyanlända barn och ungdomar är i högstadie- eller gymnasieåldern. De kommer till Sverige med varierande förkunskaper. De står inför särskilt stora utmaningar när det gäller att snabbt lära sig svenska för att komma in skolarbetet. Även dessa elever ska mötas av höga förväntningar. Därför behövs en undervisning anpassad till deras förkunskaper.

Förberedelseklasser stärker nyanlända elevers kontakt med det svenska samhället, men målsättningen ska vara att eleven så snart som möjligt successivt börjar i vanlig klass. Möjlighet till lov- och sommarskola ska finnas för att komma ikapp. Rektor ska ha mandat att vid behov omprioritera timplanen för en enskild elev.

Modersmålet är viktigt att upprätthålla inte minst för att kunna lära sig nya språk. Därför ska nyanlända ha rätt till studiehandledning, stöd och undervisning på sitt modersmål. Genom en anpassad studieplan ökas antalet lektioner i svenska samtidigt som studiehandledning ges i övriga ämnen.

Förskolans betydelse för barns utveckling och språkträning för nyanlända, är central. Fokus bör ligga på att främja barnens möjligheter att lära sig svenska. Även i öppna förskolan kan barn och föräldrar träffa andra för att träna svenska språket.

Många nyanlända barn och unga mår fysiskt och psykiskt dåligt. Skola och socialtjänst måste ha beredskap att se till att barn som uppvisar tecken på fysisk eller psykisk ohälsa får hjälp av sjukvård eller psykiatri.

INGET HEM UTAN BOSTAD

Integrationsarbetet börjar på allvar först när man som nyanländ är på plats i den kommun valt att bo i eller som man anvisats till. Därför är det viktigt att nyanlända så fort som möjligt får en bostad i kommunen, om man inte löst det på egen hand.

I Tyresö, liksom i hela Stockholmsområdet, är bostadssituationen den första och största svårigheten att lösa. När den är löst, kan vi dra nytta av den goda arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Tyresö har ett starkt civilsamhälle med kultur- och idrottsföreningar, frivilligorganisationer och andra aktörer. Våra goda skolor och förskolor hjälper också till i en ofta lyckosam och snabb integrationsprocess. Vi i Tyresö är erkänt duktiga på just detta!

Tyresös kommunala bostadsbolag är ett viktigt verktyg för att lösa bostadsfrågan. Tyresö Bostäder avsätter kontinuerligt 10 procent av de bostäder som blir tillgängliga genom nyproduktion eller som kommer loss på annat sätt till kommunala ändamål. Vi liberaler anser detta vara en rimlig avvägning mellan olika intressen. Tyresö Bostäder har i princip alltid nyproduktion på gång. Men samtidigt är bostadskön lång och vi kan inte låta de som köar få stå tillbaka i alltför stor omfattning.

I samband med detaljplanering och avtalsskrivning ser kommunen sedan några år tillbaka till att minst 10 procent även av andra aktörers hyreslägenheter avsätts för kommunala ändamål. Tillsammans bidrar detta även till att skapa boendemöjligheter för nyanlända.

Om så behövs, finns också möjlighet att nyttja sig av bostäder som privatpersoner kan tillhandahålla. Det kan vara Attefallshus, gäststugor, delar av en villa, eller kanske till och med en hel villa som står ledig. Potentialen är stor, men färdiga avtalsformer fattas. Om behovet uppstår, måste detta alternativ marknadsföras ordentligt till allmänheten.

Ingen av dessa åtgärder är dock varaktiga. Den långsiktiga lösningen är att bygga fler bostäder med olika upplåtelseformer spridda över alla kommundelar. På detta sätt motverkas segregationen, samtidigt som långsiktiga boendemöjligheter skapas för nyanlända, ungdomar och andra som står i bostadskö.

FÖRENINGSLIVET OCH CIVILSAMHÄLLET

Föreningslivet och det civila samhället spelar en avgörande roll för en framgångsrik etablering och integration. För att stärka förtroendet samt öka tolerans och förståelse för varandra krävs att människor från olika bakgrund träffas och samverkar i olika sammanhang.

Liberalerna vill att kommunen ger ett riktat ekonomiskt stöd för integrationsinsatser till föreningsliv och civilsamhälle. Stödet ska vara enkelt att söka och administrera.

Idrottsrörelsen är en viktig aktör för integrationsarbetet. Därför ska vi stötta breddidrott och andra idrottsaktiviteter som är lättillgängliga för nyanlända. Det är viktigt att satsningarna har ett jämställdhetsperspektiv och når ut även till unga nyanlända.