Sverige har nettoinvandring sedan länge och kommer att fortsatt vara det under överskådlig framtid. En ändrad migrationspolitik eller förändrade migrationsmönster, gör inte att behovet av integrationsinsatser försvinner.

Att leva i ett nytt land, att bygga en framtid med bostad, arbete, familjeliv och samhällsgemenskap ställer stora krav både på den enskilde och på samhället.

Liberal integrationspolitik utgår ifrån varje människas inneboende potential och ansvarskännande och att immigranterna vill anstränga sig för att bli del av vårt land. Därför ligger vårt fokus på en öppen arbetsmarknad och en fungerande bostadsmarknad, liksom på en skola som ger alla barn förutsättningar att klara kunskapsmålen.

Många nyanlända har levt i samhällen som präglas av radikalt andra värderingar. Det är ett viktigt samhällsansvar att informera och tydliggöra för alla nyanlända vad som förväntas av dem och efter vilka principer ett demokratiskt, sekulärt och jämställt samhälle fungerar.

Därför vill vi liberaler ha obligatorisk samhällsinformation och språkundervisning från dag ett. För svenskt medborgarskap krävs godkända språk- och samhällstest.

Integration handlar inte bara om bostad, utbildning och arbete. Den sociala gemenskapen är otroligt viktig för integration, exempelvis fritidsaktiviteter, bra boendemiljöer och ett välkomnande förhållningssätt från alla som redan bor här.

Att försörja sig själv är frihet

Grunden för att kunna bestämma över sitt liv och vara delaktig i samhället ligger i att jobba och försörja sig av egen kraft. Den som flyttar hit ska få hjälp att snabbt lära sig svenska språket. Utbildning och yrkeskunskaper ska samtidigt kompletteras för att kunna börja jobba. Ingen ska bli fast i bidrag, utanförskap eller låtsasjobb.

Idag upplever vi ett fruktansvärt slöseri med människors drivkraft. Personer som vill försörja sig själva och bidra till samhället får aldrig en chans att komma in på arbetsmarknaden. Därför vill vi liberaler skapa riktiga inträdesjobb för unga och nyanlända. Med lite lägre lön på första jobbet och enklare regler kan arbetsgivare få råd att anställa.

Servicesektorn kan ge många med otillräcklig utbildning eller sämre språkkunskaper ett första jobb. Därför ska vi behålla och utvidga RUT-avdraget.

Yrkesutbildning kombinerat med utbildning i svenska kortar av tiden för att komma i arbete. Denna möjlighet erbjuds via gymnasiets utbildningar och C3L.

Egenföretagande är en förbisedd nyckel till försörjning, samtidigt som möjligheterna är stora. Nya svenskar måste få goda möjligheter att starta företag för att förverkliga sina idéer och få användning av den rika erfarenhet de bär på.

Språket – biljetten till samhället

Den som kan svenska klarar sig bättre, och inte minst kvinnor, kan söka jobb eller gå till läkaren på egen hand. Språket behövs också för att kunna tala med lärare om hur det går för barnen i skolan. Språket ger frihet och självbestämmande.

Kopplingen mellan svenska för invandrare, SFI, och arbete måste tydliggöras. SFI måste bli mer flexibelt och kunna kombineras med yrkesutbildning, studier och praktik. Yrkes-SFI-utbildningar på gymnasienivå bör införas. Även föräldralediga ska erbjudas undervisning i svenska.

Kunskap formar livet

Många nyanlända barn och ungdomar är i högstadie- eller gymnasieåldern. De kommer till Sverige med varierande förkunskaper. De står inför särskilt stora utmaningar när det gäller att snabbt lära sig svenska för att komma in skolarbetet. Även dessa elever ska mötas av höga förväntningar. Därför behövs en undervisning anpassad till deras förkunskaper.

Förberedelseklasser stärker nyanlända elevers kontakt med det svenska samhället, men målsättningen ska vara att eleven så snart som möjligt successivt börjar i vanlig klass. Möjlighet till lov- och sommarskola ska finnas för att komma ikapp. Rektor ska ha mandat att vid behov omprioritera timplanen för en enskild elev.

Modersmålet är viktigt att upprätthålla inte minst för att kunna lära sig nya språk. Därför ska nyanlända ha rätt till studiehandledning, stöd och undervisning på sitt modersmål. Genom en anpassad studieplan ökas antalet lektioner i svenska samtidigt som studiehandledning ges i övriga ämnen.

Förskolans betydelse för barns utveckling och språkträning för nyanlända, är central. Fokus bör ligga på att främja barnens möjligheter att lära sig svenska. Även i öppna förskolan kan barn och föräldrar träffa andra för att träna svenska språket.

Många nyanlända barn och unga mår fysiskt och psykiskt dåligt. Skola och socialtjänst måste ha beredskap att se till att barn som uppvisar tecken på fysisk eller psykisk ohälsa får hjälp av sjukvård eller psykiatri.

Inget hem utan bostad

Integrationsarbetet börjar på allvar först när man som nyanländ är på plats i den kommun man anvisats till. Därför är det viktigt att nyanlända så fort som möjligt får en bostad i den kommunen.

I Tyresö, liksom i hela Stockholmsområdet, är bostadssituationen den första och största svårigheten att lösa. När den är löst, kan vi dra nytta av den goda arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Tyresös starka civilsamhälle med kultur- och idrottsföreningar, frivilligorganisationer samt våra goda skolor och förskolor hjälper till i en ofta lyckosam och snabb integrationsprocess. Tyresö är erkänt duktiga på just detta!

Tyresös kommunala bostadsbolag, Tyresö Bostäder, är ett viktigt verktyg för att lösa bostadsfrågan. Här har kommunen på liberalt initiativ beslutat att till våra nyanlända under tre års tid avsätta 25 procent av de bostäder som blir tillgängliga genom nyproduktion eller som på annat sätt kommer loss. Vi liberaler anser detta vara en rimlig avvägning mellan olika intressen. Till all lycka kommer det under de närmsta åren byggas ovanligt många hyresrätter. Tyresö bostäder har nämligen en stor nyproduktion på gång. Samtidigt är bostadskön lång och vi kan inte låta de som köar få stå tillbaka i alltför stor omfattning.

I samband med detaljplanering och avtalsskrivning ser kommunen sedan några år tillbaka till att minst 10 procent av andra aktörers hyreslägenheter avsätts för kommunala ändamål. Något som också bidrar till att skapa boende för nyanlända.

Kommunen har även uppfört tillfälliga bostäder, så kallade modulhus, i viss omfattning. Men detta är just en tillfällig lösning. Om fem år går hyrestiden ut för dessa bostäder. För att motverka den segregation som annars hotar. Strävar kommunen efter stor geografisk spridning av dessa boenden.

Det finns också möjlighet att nyttja sig av bostäder som privatpersoner kan tillhandahålla. Det kan vara Attefallshus, gäststugor, delar av en villa, eller kanske till och med en hel villa som står ledig. Potentialen är stor, men färdiga avtalsformer fattas. Detta alternativ måste marknadsföras ordentligt till allmänheten.

Inget av dessa åtgärder är varaktig. Lägenheterna från Tyresö Bostäder ska förr eller senare återföras till bostadskön. Ingen kan bo i modulhus en längre tid.

Den långsiktiga lösningen är att bygga fler bostäder med olika upplåtelseformer spridda över alla kommundelar. På detta sätt motverkas segregationen, samtidigt som långsiktiga boendemöjligheter skapas för nyanlända, ungdomar och andra som står i bostadskö.

Föreningslivet och civilsamhället

Föreningslivet och det civila samhället spelar en avgörande roll för en framgångsrik integration. För att stärka förtroendet samt öka tolerans och förståelse för varandra krävs att människor från olika bakgrund träffas och samverkar i olika sammanhang.

Liberalerna vill att kommunen ger ett riktat ekonomiskt stöd för integrationsinsatser till föreningsliv och civilsamhälle. Stödet ska vara enkelt att söka och administrera.

Idrottsrörelsen är en viktig aktör för integrationsarbetet. Därför ska vi stötta breddidrott och andra idrottsaktiviteter som är lättillgängliga för nyanlända. Det är viktigt att satsningarna har ett jämställdhetsperspektiv och når ut även till unga nyanlända.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.