Se alla

Ett Tyresö för alla – socialpolitik och arbetsmarknad

För ett öppet och demokratiskt Tyresö.

Ett demokratiskt samhälle bygger på tillit och att man känner sig trygg i vardagen.

En central del av Liberalernas politik är att alla har ett gemensamt ansvar att stödja, hjälpa och förbättra livet för dem som hamnat i utanförskap, hemlöshet eller missbruk. Många finns kvar i det glömda Sverige och får inte tillräckligt stöd, bland annat på grund av att resurserna inte räcker till. För att kunna frigöra resurser dit där de kan göra störst nytta behövs en socialtjänst som arbetar med kunskap om de effektivaste insatserna. Eftersom personer som är i behov av hjälp kan återfinnas inom mer än ett område beroende på hur problematiken ser ut, behöver socialtjänsten ha fokus på helheten och att samordna insatserna. En person i behov av hjälp kan på grund av psykisk ohälsa hamna i missbruk och uppbära försörjningsstöd.

Alla människor ska kunna leva livet fullt ut efter sina drömmar och ha rätten att ses som individer med egen kraft och förmåga att forma sina liv. Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att nå sina mål. Oavsett var man kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på.

EN STÖDJANDE SOCIALTJÄNST

Alla människor är individer med egen kraft och förmåga att forma sina liv.

Det socialliberala uppdraget är att förbättra varje individs livschanser. Genom att utjämna förutsättningar, som ibland är bortom den enskildes kontroll, främjar vi människors jämlikhet i levnadsvillkor.

Varje individ, också den med de allra sämsta förutsättningar, har rätt till verktyg för att kunna forma ett värdigt liv. Även med goda förutsättningar, kan livet…

Att ha ett arbete att gå till, eller att vara egenföretagare, ger varje människa självkänsla och gemenskap med andra. När fler människor arbetar blir det mer resurser till omsorg, skola och sjukvård. 

Barnets bästa ska alltid stå i centrum. 

Varje barn har rätt att växa upp i trygghet. Därför har utsatta barn alltid rätt till stöd. Det är viktigt att tidigt upptäcka och ta tag i problem i tid. 

En av de viktigaste skyddsfaktorerna för att att unga människor ska lyckas i livet är att de har en lyckad skolgång. Därför behöver även socialtjänsten ha ett tydligare fokus på elevernas skolnärvaro och skolresultat. Samverkan mellan skola och socialtjänst är därför ett prioriterat område.

MER STÖD I HEMMET NÄR DET BEHÖVS

Ibland kan en hel familj behöva stöd i livet. Det är då viktigt att socialtjänsten snabbt kan hjälpa till. Med tidiga och intensiva insatser på hemmaplan ger vi både barn och familj bättre förutsättningar att må bra och hitta vägar framåt.

Insatserna för familjer är olika då familjers behov är unika. Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska agera som förälder och då kan Resursenheten erbjuda hjälp och stöd. Om ett barn har svårigheter i skolan kan Mobila teamet tillsammans med skolan, eleven och föräldrar tillsammans arbeta för att få till en positiv förändring för att skolgången ska bli framgångsrik. Familjebehandling kan också ges för att en hel familj ska kunna få hjälp att kunna förändra en livssituationerna. För liberalerna är det preventiva sociala arbetet högt prioriterat. Att gå in för sent med stöd kan få långtgående konsekvenser och ska undvikas.

Tyvärr behöver ibland barn ändå omhändertas för att de ska kunna garanteras en trygg och säker uppväxtmiljö. Att omhänderta ett barn är ett mycket stort ingrepp i en familj som påverkar alla inblandade. Därför är det mycket viktigt att det finns tillräckliga underlag för ett sådant beslut. Men det är också mycket viktigt för barnets bästa att sådana beslut fattas och exekveras skyndsamt, när underlagen väl finns på plats.

Den som utsätts för våld i nära relationer behöver ett starkt stöd från samhället. Det är viktigt att offrets frihet aldrig begränsas. Därför är det viktigt att det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer fortsätter. 

Den som vill hoppa sin kriminella bana, behöver nästan alltid få stöd och hjälp med detta. Därför måste satsningen inom avhopparverksamheten utvecklas. 

Möjligheter för unga och nyanlända på arbetsmarknaden.

När skolgången av olika anledningar inte varit framgångsrik kan det vara svårt att komma vidare i studier eller i arbete. Då finns samverkansteamet Ung i Tyresö som stöd. Där arbetar studie- och yrkesvägledare och arbetsterapeuter för att hjälpa till att komma vidare i livet. Liberalerna är angelägna om att insatser som dessa får fortsätta utvecklas. 

För Tyresös nyanlända kommuninvånare finns Etableringscentrum som kan hjälpa till att få personer ut i arbete och i egen försörjning. Det kan handla om vägledning och stöd, tex  språkstärkande och jobbförberedande aktiviteter. Etableringscentrum arbetar tillsammans med Vuxenutbildningen och SFI (Svenska för invandrare).

Den första kontakten för våra unga med arbetsmarknaden sker ofta via feriejobb. Men det kan vara svårt att hitta feriejobb utan kontakter. Därför vill vi Liberaler fortsätta utbyggnaden av feriejobb i kommunal regi. En annan viktig aktör är Tyresös företagare, som kan skapa möjligheter till praktikplatser och på sikt fast anställning för våra unga Tyresöbor och nyanlända.