Förskolan ska ge barnen en bra start i livet

Inget är viktigare än en bra start. Det ger alla barn en bättre möjlighet att lyckas i livet och utjämnar livschanser mellan barn med olika bakgrund. Förskolans betydelse för barns utveckling är central. Alla barn ska därför ges möjlighet att gå i förskolan.

Grunden till barns läsvanor senare i livet läggs redan innan de börjar grundskolan. Alla barn bör kunna läsandets grunder när de slutar förskolan. Även om förskolan inte är en skola så är det viktigt med ett lärande perspektiv. Detta betyder särskilt mycket för barn till utrikesfödda. Barns språkutveckling främjas och de klarar grundskolan bättre om de går i förskolan.

Liberalerna vill minska barngruppernas storlek för att alla barn ska bli sedda och känna sig trygga. Alla barn ska ha rätt till flerspråkighet i förskolan och alla förskolegrupper ska ledas av legitimerade förskollärare med pedagogiskt ansvar.

Allt fler föräldrar arbetar på udda arbetstider. Det är viktigt att det finns barnomsorg på obekväm arbetstid för föräldrar som behöver det på grund av arbete och familjesituation. I dag har barn till arbetssökande och föräldralediga rätt till 30 respektive 24 timmar vistelsetid i förskolan per vecka. Liberalerna vill att det ändras till 30 timmar per vecka även för föräldralediga.

Alla elever behöver studiero för att nå kunskapsmålen

Alla elever behöver lugn och ro på lektionerna. Elever som har svagt stöd hemifrån är de största förlorarna om de störs under lektionerna. Tiden i klassrummet ska kunna ägnas åt undervisning och därför är det viktigt att det studiero råder i klassrummet med en lärare som också är en tydlig ledare. Vi liberaler vill att lärarna erbjuds utbildning i pedagogiskt ledarskap.

Barn med funktionsvariation eller barn i behov av särskilt stöd

Alla elever skall ha rätt att klara utbildningsmålen och nå sin fulla potential. Skolan måste tidigt identifiera elever som behöver extra stöd så att rätt insatser kan sättas in i tid. Individanpassad undervisning med stöd av specialpedagoger skall ges till elever med funktionsvariation eller elever i behov av särskilt stöd. Vi liberaler vill att elever med störst behov ska ha de skickligaste lärarna och skolor med de största utmaningarna ska ha de skickligaste rektorerna.

Även särbegåvade barn ska stimuleras

Det ska finnas höga förväntningar på varje elev, även på de särbegåvade. Vi liberaler vill att alla elever ska stimuleras till att nå sin fulla potential.

Elever som mår bra lyckas bättre i skolan

Trygga elever som mår bra och upplever trivsel presterar bättre i skolan. Elever som mår dåligt eller lider av psykisk ohälsa behöver stöd. Elevhälsan fyller en viktig funktion för att förbättra resultaten i skolan.

Idag finns det alldeles för många barn som är rädda att gå till skolan. Självklart ska skolan vara fri från trakasserier, övergrepp och kränkningar – precis som vilken annan arbetsplats som helst. Vi Liberaler vill ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar i skolan. Vi liberaler vill att det ska finnas separata duschbås i omklädningsrum för att där förhindra kränkningar. All mobbning ska polisanmälas och det är viktigt att skolan har möjlighet att flytta på mobbare och splittra gäng.

Vi liberaler vill främja elevernas hälsa och rusta upp skolgårdarna. Med spring i benen under rasterna ökar koncentrationsförmågan och eleverna blir lugnare och mer kreativa under lektionerna.

Alla skolor ska arbeta förebyggande och ha åtgärdsprogram baserat på forskning och beprövad erfarenhet för att skydda utsatta elever. Det förebyggande arbetet och samarbetet mellan skola och socialtjänst måste stärkas ytterligare så att ingen ung människa tappas mellan stolar. Liberalerna vill att alla elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

En likvärdig skola

Det är skolans uppgift att ge alla elever goda möjligheter att lyckas. Den egna familjen inverkar på hur det går för eleven, men här blir en likvärdig skola en förutsättning för att alla elever ges samma möjligheter. Liberalerna vill verka för att elevens bakgrund inte blir avgörande för resultaten.

Sommarskola och läxhjälp

Skolan ska ge alla elever nödvändigt stöd under ordinarie skoltid. Ibland krävs en extra insats på grund av hemförhållanden, sjukdom eller annat som gjort att eleven halkat efter. Vi liberaler vill att alla skolor ska erbjuda läxhjälp samt lov- och sommarskola till hjälp för elever som saknar tillräckligt stöd hemifrån.

Halverat sommarlov

Nyanlända elever som precis startat sina studier i svenska språket riskerar att få svårt att upprätthålla sina svenskkunskaper under ett långt sommarlov utan kontakt med skola och skolkamrater. Liberalerna vill därför korta ner sommarlovet för nyanlända elever så att de kan studera även under sommaren.

Tidig studie- och yrkesvägledning

För att alla elever ska få möjlighet att finna den väg de önskar i stället för den väg de förväntas ta utifrån bakgrund, social tillhörighet, föräldrarnas yrkesval eller för att de är födda in i en viss omständighet krävs tidig vägledning. Vi liberaler vill att studie- och yrkesvägledning ska finnas genom hela grundskolan

Skickliga lärare är avgörande för höga skolresultat

Läraryrkets status har sjunkit under lång tid, bland annat för att huvudmännen inte i tillräckligt hög grad värderat de utbildade lärarnas kompetens efter kommunaliseringen år 1990. Lärare ska ha god löneutveckling och bra arbetsvillkor, en grundutbildning med hög kvalitet och löpande kompetensutveckling.

Skickliga och entusiastiska lärare är avgörande för att höja resultaten i skolan.
Liberalerna vill att bra lärare ska ha bra löneutveckling och bra arbetsvillkor.

Lärarassistenter och digitala hjälpmedel

I dag upplever många lärare att annat än undervisning stjäl tid, till exempel administration, föräldrakontakter och rastvaktning. Lärarnas arbetssituation måste förbättras. Vi liberaler vill minska lärarnas administration med hjälp av administrativ personal (lärarassistenter/fast anställda mentorer) för att frigöra tid till undervisning. Liberalerna vill även att användningen av digitala verktyg ökar för administration och undervisning samt att central rättning införs av bland annat nationella prov.

Lärarnas befogenheter

Läraren är skolans viktigaste resurs. Det är viktigt att läraren i större omfattning får använda sina pedagogiska kunskaper till undervisning och avlastas sådant som någon annan yrkesgrupp skulle kunna göra. Tilliten till professionen i skolan måste stärkas. Vi liberaler vill att skollagen i ändras så att det tydligt framgår att det är läraren som bestämmer över undervisningen.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.