Se alla

Skolan först

Framtiden börjar i klassrummet.

Den svenska skolan innebär en fantastisk möjlighet att ge alla barn en chans att gå sin egen väg och uppnå sina egna drömmar, även om starten i livet ser olika ut. I klassrummet och i förskolan ska alla barn och unga kunna upptäcka nya intressen, lära sig nya saker och finna drömmar som de inte visste att man kunde ha. Utbildning är en av grundstenarna i vårt liberala demokratiska samhälle och det börjar i förskolan och fortsätter hela vägen upp till gymnasiet och vidare på universitetet för den som önskar.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA FÖRSKOLA

Inget är viktigare än en bra start. Det ger alla barn en bättre möjlighet att lyckas i livet och utjämnar livschanser mellan barn med olika bakgrund, ekonomiska förhållanden och var man bor. Förskolans betydelse för barns utveckling är central. Alla barn ska därför ges möjlighet att få gå i förskolan.  

Eftersom förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning, vill Liberalerna att vi fortsätter att tilldela resurser utifrån behov som kan vara baserat på socioekonomiska faktorer.

Grunden till barns läsvanor senare i livet läggs redan innan de börjar grundskolan. Alla barn bör vara förtrogna med läsandets grunder när de slutar förskolan. Detta betyder särskilt mycket för barn till utrikesfödda. Barns språkutveckling främjas, och det är tydligt att de klarar grundskolan bättre, om de går i förskolan. Alla barn i förskolan ska ha rätt till flerspråkighet och alla förskolegrupper ska ledas av en legitimerad förskollärare som har det pedagogiska ansvaret.

Liberalerna vill minska barngruppernas storlek för att alla barn ska bli sedda och känna sig trygga. Den modell av konceptförskolor som Tyresö har arbetat fram har fokus på just trygghet och små barngrupper enligt Skolverkets rekommendationer. Liberalerna vill att fler konceptförskolor byggs i kommunen. 

Allt fler föräldrar arbetar på udda arbetstider. Det är viktigt att det finns barnomsorg på obekväm arbetstid för föräldrar som behöver det på grund av arbete och familjesituation. Hoppetossan är den verksamhet som idag kan erbjuda omsorg. I dag har barn till arbetssökande och föräldralediga rätt till 30 respektive 24 timmars vistelsetid i förskolan per vecka. Liberalerna vill att det ändras till 30 timmar per vecka även för föräldralediga.

EN LIKVÄRDIG SKOLA

En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Vilken familj man vuxit upp i, och vilken utbildningsnivå ens föräldrar har, påverkar hur det går för eleven i skolan. Även den socioekonomiska miljön en elev växer upp i kan påverka studieresultaten. Här har skolan en livsavgörande roll för eleverna och är den enskilt viktigaste faktorn för att alla elever ska lyckas. För att garantera likvärdigheten vill Liberalerna att de skolor som har de svåraste utmaningarna också får extra resurser till undervisning. Bakgrund får aldrig avgöra en elevs framtid.

ALLA ELEVER BEHÖVER STUDIERO FÖR ATT NÅ KUNSKAPSMÅLEN

Alla elever behöver lugn och ro på lektionerna. Elever som har svagt stöd hemifrån är de största förlorarna om det är stökigt under lektionerna. Tiden i klassrummet ska kunna ägnas åt undervisning och därför är det viktigt att det råder studiero i klassrummet med en lärare som också är en tydlig ledare. Liberalerna anser att det i lärarnas kompetensutveckling även ska erbjudas utbildning i pedagogiskt ledarskap.

BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Den svenska skolan utgår i hög grad från att samma skolgång ska passa för alla. Men för en del barn i behov av särskilt stöd, eller med andra större behov, fungerar inte alltid det. Konsekvenserna kan bli att eleverna inte lär sig i den utsträckning de har rätt till, att de mår dåligt och i vissa fall blir hemmasittande. Det är oacceptabelt – alla elever skall ha rätt att klara utbildningsmålen och nå sin fulla potential! 

Skolan måste tidigt identifiera elever som är i behov av särskilt stöd, så att rätt insatser kan sättas in i tid. Individanpassad undervisning med stöd av specialpedagoger skall ges till elever med funktionsnedsättning eller andra elever i behov av särskilt stöd.

De elever som har stora inlärningssvårigheter ska mötas av lärare och speciallärare med djup och bred kompetens. En lärare kan upptäcka många problem, men inte lösa alla. Därför behöver det finnas fler personalkategorier i skolan med tvärvetenskaplig kompetens, som till exempel socialpedagoger, så att lärarna kan fokusera på undervisningen.

UNDERVISNING I MINDRE GRUPP

För Liberalerna har det varit väldigt prioriterat att satsa på särskilda undervisningsgrupper för att elever som behöver ska få undervisning i en mindre grupp, så kallade “studior” . Vi vill att alla grundskolor fortsätter att utveckla dessa mindre undervisningsgrupper både i antal och som verksamhet. De gör stor skillnad för de elever som inte alltid klarar av det större undervisningssammanhanget.

De centrala lärstudiorna, som idag finns i Kumla skola och i Krusboda skola med personal med  fler tvärvetenskapliga kompetenser, behöver bli fler för att möta behovet. Liberalerna vill att dessa centrala lärstudior utökas för att kunna nå alla åldersgrupper från förskoleklass upp till årskurs 9.   

När behovet av både särskilt stöd och behandling finns hos eleven, ska den kommunala lärstudion med behandling kunna vara ett alternativ. En skolform där även behandling erbjuds eleven. Hela familjen kan också få stöd för att få en fungerande skolgång. Liberalerna vill att även denna skolform utökas för högstadieelever.

SÄRBEGÅVADE OCH HÖGPRESTERANDE ELEVER SKA STIMULERAS

På varje skola finns det med stor sannolikhet minst ett par elever som är särbegåvade. Det är inte alltid lätt att uppmärksamma dessa elever, och de behöver många gånger helt andra utmaningar än sina klasskamrater. På samma sätt som det finns särbegåvade elever finns det också högpresterande elever. Alla högpresterande är inte särbegåvade och alla särbegåvade är inte högpresterande. Därför är det viktigt att man i tidig ålder kan identifiera dessa barn och elever och anpassa undervisningen efter deras förutsättningar, förmågor och behov. Särskilt välutbildade och yrkesskickliga lärare är en förutsättning för att ge dessa elever den stimulans de har rätt till.

ELEVER SOM MÅR BRA LYCKAS BÄTTRE I SKOLAN

Att gå till skolan varje dag, och att trivas där, är det viktigaste för att må bra som ung människa. Kunskap, rutiner, positiva förväntningar och ett socialt sammanhang ger starkt skydd mot psykisk ohälsa. Fler unga mår psykiskt dåligt idag. Det kan handla om allt från skolstress eller allmän oro till ensamhet, depression eller svåra psykiatriska diagnoser. Några behöver bara en vuxen som finns till hands och lyssnar. Andra behöver hjälp från skolan, socialtjänsten eller vården.

Trygga elever som mår bra och upplever trivsel presterar bättre i skolan. Elever som mår dåligt eller lider av psykisk ohälsa behöver professionellt stöd. Elevhälsan fyller en viktig funktion för att förbättra resultaten i skolan.

Alla skolor ska arbeta förebyggande och ha åtgärdsprogram baserat på forskning och beprövad erfarenhet för att skydda utsatta elever. Det förebyggande arbetet och samarbetet mellan skola och socialtjänst måste stärkas ytterligare så att ingen ung människa faller mellan stolar. Liberalerna vill att alla elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

STÄRK SKOLBIBLIOTEKEN

Språk och läsning är en viktig framgångsfaktor för elevernas kunskapsinhämtning. Skolbiblioteken har därför en viktig roll för att barn och unga ska upptäcka litteraturen och läsglädjen, framförallt för elever som inte har läsningen med sig hemifrån. Men det räcker inte med ett rum med böcker i, det behövs även utbildade skolbibliotekarier, som kan guida och uppmuntra eleverna till nya läsupplevelser. Att få läsa fritt är avgörande för barns läslust, och därför är det viktigt att skolbibliotek har ett brett utbud av böcker.

Liberalerna vill öka elevernas möjligheter till ett rikt språk genom att stärka samarbetet med folkbiblioteken, öka läsfrämjande insatser och öka tillgängligheten av böcker under skoldagen. Vi vill också att alla skolor ska ha tillgång till en skolbibliotekarie.

NOLLTOLERANS MOT MOBBNING OCH KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Idag finns det alldeles för många barn som har ont i magen och känner oro inför att gå till skolan. Självklart ska skolan vara fri från trakasserier, övergrepp och kränkningar – precis som vilken annan arbetsplats som helst! Det finns ett  stort mörkertal vad gäller mobbning och kränkningar på nätet och på sociala medier. Ett ökat engagemang från skolan och vuxenvärlden behövs för att stävja detta.

Vi liberaler vill ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar i skolan. Vi ser det som väldigt viktigt att säkerställa att elever på ett tryggt sätt kan byta om och duscha i omklädningsrummen utan att behöva uppleva obehag och  kränkningar.  Mobbning ska alltid polisanmälas och det är viktigt att skolan har möjlighet att flytta på mobbare och splittra gäng.

SAMVERKAN MELLAN SKOLAN OCH SOCIALTJÄNSTEN

En av de viktigaste skyddsfaktorerna för att att unga människor ska lyckas i livet är att de har en lyckad skolgång. Därför behöver även socialtjänsten ha ett tydligare fokus på elevernas skolnärvaro och skolresultat. Samverkan mellan skola och socialtjänst är därför ett prioriterat område.

NOLLTOLERANS MOT HEMMASITTANDE

Elever som har hamnat i problematisk skolfrånvaro kräver extra stöd och hjälp för att komma tillbaka till en normal skolgång. I flera fall behövs det ofta många och tidskrävande åtgärder för att skolan ska lyckas vända en omfattande skolfrånvaro, oavsett vilka orsaker som ligger bakom.

Liberalerna vill därför utöka de satsningar som görs för att främja närvaron i skolan. Elever ska kunna erbjudas undervisning i mindre sammanhang oavsett om det är i skolans egna studio eller i de centrala lärstudiorna.  

Vårdnadshavarna har en viktig funktion i att skolnärvaron fungerar. Därför är det väldigt viktigt att skola och vårdnadshavare har en frekvent och konstruktiv dialog när en elev inte kommer till skolan. Alla elever har rätt till sin skolgång. Det Mobila teamet kan vara ett stöd i den dialogen vid långvarig skolfrånvaro.

EN ROLIG SKOLGÅRD GER MER RÖRELSE PÅ RASTEN

Vi liberaler vill främja elevernas hälsa genom att fortsätta arbetet med upprustningen av Tyresös skolgårdar. En rolig och inspirerande skolgård ger mer fysisk aktivitet under rasten. Forskning visar att just fysisk aktivitet har gynnsamma effekter på elevernas prestationer i skolan. Men det hälsofrämjande arbetet i skolan bör inte bara vara en fråga som ligger på ämnet idrott och hälsa. Vi liberaler vill se mer rörelse i skolan under hela skoldagen för att främja välmåendet hos eleverna och ge mer koncentration i klassrummet.

SKICKLIGA LÄRARE ÄR AVGÖRANDE FÖR HÖGA SKOLRESULTAT

Läraryrkets status har sjunkit under lång tid, bland annat för att huvudmännen inte i tillräckligt hög grad värderat de utbildade lärarnas kompetens efter kommunaliseringen år 1990. Lärare ska ha god löneutveckling och bra arbetsvillkor, en grundutbildning med hög kvalitet och löpande kompetensutveckling. Under senaste åren har konkurrensen omlärarna i Stockholmsregionen resulterat i att lärarnas löner gått upp i Tyresö. Enligt Lärarförbundets ranking ligger lönerna för Tyresös lärare på plats 16 av 290 kommuner. Detta är något som vi liberaler välkomnar. Skickliga lärare ska ha bra löneutveckling och bra arbetsvillkor då de är helt avgörande för att höja resultaten i skolan. Att Tyresö kommun är en god arbetsgivare där lärare och skolpersonal trivs är helt enkelt en förutsättning för en framgångsrik skola.

NY TEKNIK – NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH NYA UTMANINGAR

När coronapandemin drog över världen och Sverige, gick under stora delar av främst 2021 skolorna i Tyresö delvis över till fjärrundervisning. I och med det tog man inom skolans värld samtidigt ett digitalt tekniksprång. Lärare behövde förhålla sig till ett helt nytt sätt att undervisa och eleverna fick ta ett stort eget ansvar i att följa undervisningen hemifrån påsin datorskärm. Fjärrundervisningen var för vissa elever väldigt utmanande, men det har också öppnat upp för ett nytt sätt att undervisa och man kan på detta sätt nå grupper som har svårt att komma till skolan av olika anledningar. Det kan handla om elever som ligger på sjukhus under en längre period, och det kan handla om elever som blivit hemmasittande av olika anledningar. Oavsett vilket, måste fjärrundervisningens möjligheter användas där den kan göra skillnad för elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen. 

Användningen av digitala verktyg kan ha såväl positiva som negativa effekter på undervisningens kvalitet. Därför är det viktigt att de digitala verktygen används med en genomtänkt pedagogik. Liberalerna vill att lärare får möjlighet till kompetensutveckling inom digitaliseringens möjligheter för att möta upp framtidens undervisningsbehov. 

Liberalerna vill även att användningen av digitala verktyg ökar för administration,  samt att central rättning införs av bland annat nationella prov.

SOMMARSKOLA OCH LÄXHJÄLP

Skolan ska ge alla elever nödvändigt stöd under ordinarie skoltid. Ibland krävs extra insatser på grund av hemförhållanden, sjukdom eller annat som gjort att eleven halkat efter. Inte minst pandemin har visat att det varit svårt för vissa grupper av elever att tillgodogöra sig undervisningen när den skett på distans. Liberaler vill att alla skolor i Tyresö fortsatt ska erbjuda läxhjälp samt lov- och sommarskola för elever som saknar tillräckligt stöd hemifrån. 

Nyanlända elever som precis startat sina studier i svenska språket riskerar att få svårt att upprätthålla sina svenskkunskaper under ett långt sommarlov utan kontakt med skola och skolkamrater. Liberalerna vill att lovskola ska erbjudas till nyanlända elever men också ge elever i behov av extra stöd möjlighet att få mer studietid för att på så sätt uppnå målen i kursplanen.

Att få gymnasiebehörighet efter avslutad grundskola är oerhört viktigt för en ung människas möjlighet att klara sig vidare i livet, antingen via ett yrkesgymnasium eller högskoleförberedande gymnasieprogram. Liberalerna vill ge alla Tyresös elever möjlighet att få denna gymnasiebehörighet och lovskola kan vara nyckeln till detta. Lovskolan är idag frivillig, vilket kräver ett gott samarbete mellan elev, skola och vårdnadshavare. 

Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande, samt förstås erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Liberalerna vill att likvärdigheten mellan kommunens fritidshem ökar och att samverkan mellan skola och fritids utvecklas. Fritidshemmen kan ha en viktig roll för elever som behöver extra stöd i skolan genom till exempel läxläsning.

TIDIG STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

För att alla elever ska få möjlighet att finna den väg de önskar i stället för den väg de förväntas ta utifrån bakgrund, social tillhörighet, föräldrarnas yrkesval eller för att de är födda in i en viss omständighet, krävs tidig vägledning. Vi liberaler vill att studie- och yrkesvägledning ska finnas tillgänglig genom hela tiden i grundskolan.

FRIGÖR LÄRARNAS TID MED FLER LÄRARASSISTENTER

I dag upplever många lärare att annat än undervisning stjäl tid, till exempel administration, närvaroregistrering och rastvaktning. Lärarnas arbetssituation behöver förbättras. Vi vill minska lärarnas administration med hjälp av till exempel lärarassistenter, för att frigöra tid till undervisning, men även till kollegialt lärande. Det kollegiala lärandet är oerhört viktigt och utvecklande, då det ger vidgade perspektiv. Att lära av egna och andras erfarenheter, att ta tillvara kollegors kunskaper och att läsa aktuell forskning inom sitt kompetensområde gynnar i längden självklart elevernas möjligheter till måluppfyllelse.

GIFTFRI FÖRSKOLA OCH SKOLA

Kemiska ämnen är byggstenar till allt levande och icke-levande material och kan förekomma både på naturlig och konstgjord väg. En del av dem är dessvärre skadliga och  till exempel hormonstörande, allergi- eller cancerframkallande. Dessa ämnen kan till exempel finnas i möbler, läromedel och leksaker. Små barn är extra känsliga för dessa kemikalier, varför dessa helt måste fasas ut ur våra verksamheter. En handlingsplan för en giftfri förskola finns i Tyresö och ligger in linje med Agenda 2030.

GOD OCH KLIMATSMART MAT

Mat som är god och äts upp ger goda förutsättningar för att orka hela dagen i förskolan och skolan för våra barn och elever. Men maten vi äter påverkar även vår miljö, och därför är det viktigt att maten även har en låg miljöpåverkan. I Tyresö arbetar vi efter den Måltidspolicy som gäller för kommunens alla verksamheter, där vi prioriterar den mat som ur ett miljömässigt och etiskt sätt är de bästa valen. Fokus är på närodlat, svenskt, vegetariskt och mer ekologiskt, både för våra barns hälsa och för miljön.