Se alla

Vår vision för Lindalen

Gör kalhygget till ett företagsområde och bygg bostäder vid Siriusvägen och Amaryllis.

VÅR VISION FÖR LINDALEN

Tittar man på hela Lindalen består området idag av flera delar med helt olika karaktär och utvecklingsmöjligheter. Söder om Bollmoravägen finns Lindalens verksamhetsområde. Norr om Bollmoravägen finns småhus i väster och flerfamiljshus i öster. Vi liberaler ser inte att denna struktur kommer att förändras i grunden. Men i och med inköpet av kalhygget har nya stora utvecklingsmöjligheter öppnats i norr. Vi ser också möjligheter till ny bebyggelse i väster utmed kommungränsen och i området utmed Bollmoravägen. Amaryllis är den del av det senare området som kommunen har rådighet över.

BOSTADSBYGGANDE

Lindalens geografiska läge gör det attraktivt att uppföra bostäder i området inom de närmsta åren. En bostadsutveckling i Lindalen påverkar inte våra högt belastade trafikleder Gudöbroleden och Tyresövägen i samma grad som bostadsbyggande i Trollbäcken eller Tyresö Strand skulle göra. Problemet är förstås tillgången på byggbar mark. Vi liberaler vill också ta stor hänsyn till de närboende när vi planerar nya bostadsområden.

Det största möjligheterna för bostadsbyggande i Lindalen ser vi i området mellan Siriusvägen och kommungränsen, alltså väster om Siriusvägen. Här har vi möjligheten att omvandla ett ganska nedgånget industriområde till bostäder med rimlig storlek på husen upp till tre våningar. Genom att färdigställa Amaryllis-projektet tar vi också vara på de utvecklingsmöjligheter som finns utmed Bollmoravägen, och skapar samtidigt ett attraktivt parkområde för både nuvarande och inflyttade Lindalenbor. 

Resten av Lindalen består i princip av ett stort sammanhängande område med villor, parhus och kedjehus. Inom detta område måste eventuell utveckling vara ytterst försiktig. Vi anser att detta område även fortsättningsvis ska förbli en grön och lummig villastad, precis som stora delar av Trollbäcken.

FÖRETAGSUTVECKLING

Söder om Bollmoravägen finns Lindalens verksamhetsområde. Utnyttjandet av marken i detta område kan säkert effektiviseras en hel del över tid. Det är i så fall en gradvis process som kommer pågå under många år, och på fastighetsägarnas initiativ. Liberalerna ser gärna att fler företag och verksamheter kan etablera sig här, för att skapa fler lokala arbetstillfällen. 

Det som tillkommit på senare år till Lindalen är området vi brukar kalla för “Kalhygget”, alltså den mark söder om motorvägen vid Hedvigslunds trafikplats som Tyresö kommun nyligen köpt in av Stockholms stad. Vi liberaler ser helst att vi utvecklar detta område till ett företagsområde. På så sätt kan vi attrahera nya företag till vår kommun samt ge befintliga företag en möjlighet att expandera sin verksamhet. Vi möjliggör då även här nya viktiga arbetstillfällen i kommunen. Vi kan också omlokalisera befintliga verksamheter hit som brandstationen och några drivmedelsstationer. Det skulle skapa möjligheter för bostadsutveckling i helt andra delar av kommunen. Viss handel som det inte kan beredas plats för i ett mer centrumnära läge kan också vara intressant i detta område.

STOPPA STENKROSSEN

Liberalerna vill också att Tyresö kommun ska verka för att köpa in de ännu obebyggda delarna av Skrubba-triangeln från Stockholms stad. På samma sätt som inköpet av Kalhygget har gjort, skulle även detta ge stora möjligheter för kommunen att skapa fler arbetstillfällen i kommunen. Tyvärr verkar Stockholms stad för närvarande ha planer på att återigen förlägga en stenkross i området. Detta vore förödande för de boende i Lindalen, och vi liberaler kommer med all kraft att göra vårt bästa för att motverka de planerna.

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE

I samband med utvecklingen av Amaryllis skapar vi en framtida möjlighet till en utbyggnad av Förskolan Teddybjörnen, i det fall behovet skulle uppstå. Vi liberaler vill gärna se äldreboenden i alla kommundelar, och vi vill inte utesluta att vi på sikt kan förlägga ett boende även till Lindalen. Men för närvarande finns inget sådant behov.

Genom utvecklingen av Kalhygget har vi förhoppningen om att det då också uppstår kommersiell service i form av restauranger, drivmedelsstationer med viss försäljning av livsmedel och dylikt. En ny brandstation på Kalhygget har också potentialen att samla annan blåljusverksamhet i kommunen, som t ex ambulans och polis.

BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK

Utbudet av kollektivtrafik i Lindalen är idag relativt bra, men det kan förbättras ytterligare som ett resultat av dels en företagsutveckling på Kalhygget och dels ett bostadsbyggande utmed Siriusvägen och vid Amaryllis. Det finns stora möjligheter att förbättra kollektivtrafiken i området, genom att till exempel låta någon av busslinjerna 873 eller 875 svänga av mot Tyresö centrum redan vid Hedvigslunds trafikplats. De planerade stombusslinjerna kommer sannolikt också att få sin sträckning utmed Bollmoravägen och Skrubba Malmväg.

PARKER OCH NÄRMILJÖ

Vid utvecklingen av Kalhygget måste vi vara väldigt noga med att bevara och helst utveckla den gröna kilen mellan Erstavik och Drevviken, närmast befintlig bebyggelse i Lindalen. Den gröna kilen fungerar som en grön barriär mot Kalhygget, men är även viktig för den biologiska mångfalden och som rekreationsområde för de närboende. 

Liberalerna vill att en översyn av allmän mark och alla befintliga parkområden ska göras i Lindalen för att om möjligt skapa fler och finare parker i området. En liknande översyn pågår just nu i Trollbäcken och i förhållandena är snarlika med tätbebyggda villaområden med få oexploaterade markområden insprängda här och där. De boende i Lindalen behöver fler närliggande parker och framförallt lekplatser för våra minsta invånare.