Se alla

Vår vision för centrala Tyresö

En livskraftig stadsdel med nya bostadskvarter, blomstrande handel, brett utbud av kommersiell service, idrottsanläggningar och många trevliga restauranger och andra samlingspunkter.

VÅR VISION FÖR CENTRALA TYRESÖ

Vårt inomhuscentrum och kvarteren runtomkring med två stora livsmedelsbutiker, diverse annan handel och flera restauranger är i dag kommunens centralpunkt. Där finns också vår största bytespunkt för kollektivtrafiken, och mängder av parkeringsplatser. Liberalerna vill stärka dessa egenskaper genom bostadsbyggande, ökad handel, moderniserade idrottsanläggningar och på sikt även spårburen trafik. I centrala Tyresö kan vi bygga attraktiva bostäder i flerfamiljhus, utan att onödigtvis belasta våra mest trafikerade trafikleder. Vi kan bygga med relativt lågt antal parkeringsplatser tack vare det utmärkta läget i förhållande till kollektivtrafiken. På så sätt kan vi garantera att centrumområdet kan behålla sin attraktivitet och därmed öka det kommersiella utbudet av handel och service.

ETT BOSTADSBYGGANDE I TIDENS ANDA

I Norra Tyresö centrum kan vi bygga stadskvarter med flerfamiljshus, med både hyresrätter och bostadsrätter. Den utvecklingen är redan igång, och när den nya ishallen är färdig vill vi se en fortsättning på detta. Men det är viktigt att vi får in mer handel i de kommande kvarteren och att vi säkerställer att de kvarvarande öppna ytorna i form av torg och småparker blir attraktiva mötesplatser. Vi kan också tänka oss att de norra centrumkvarteren kan vara en bra plats för att inrymma ett exklusivt seniorboende i stil med det som BoAktivt en gång planerade vid Apelvägen i Strand

Centrumområdet byggs i söder successivt ihop med området runt Granängsringen. Här har vi en unik möjlighet att förnya Granängstorget till en attraktiv mötesplats med ett visst lokalt handelsutbud. Liberalerna vill vara mycket omsorgsfulla med det bostadsbyggande kring torget som vi ändå ställer oss positiva till. I området kring Granängsringen behöver vi tillföra något nytt. Till övervägande del vill vi här bygga bostadsrätter och det är viktigt att arkitekturen på det nya blir tilltalande. Mer av samma som redan finns anser vi inte är rätt att bygga här. Vi vill inte se ett nytt miljonprogram, utan gärna lite lägre byggnader runt fyra våningar i en varierad arkitektur. Vi står inte bakom de kolosser som i några av kvarteren som är under planering i dag, och som är ett arv från den förra mandatperioden.

Öster om Granängsringen, bort mot gymnasiet och ned mot Wättingestråket, finns också ett möjligt utvecklingsområde. Ett kvarter nära Vitlöksgränd är redan detaljplanerat och det finns potential att fortsätta denna utveckling. Men för oss Liberaler är inte detta prioriterat i närtid, det är viktigare att fortsätta utveckla centrumområdet och området kring Granängstorget. 

ÖKAD OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE

För att bibehålla och utveckla handelsutbudet i kommunen är det viktigt att koncentrera handeln till ett centrumnära läge. Tyresö Centrum är förstås den naturliga utgångspunkten för detta och centrumanläggningen har potential att byggas ut. Men kvarteren i Norra Tyresö Centrum som planeras att uppföras under de kommande åren anser vi bör anpassas för att rymma betydande ytor handelslokaler i bottenvåningen, som ett komplement till centrumanläggningen. Därmed kan vi säkerställa att vi undviker en centrumdöd, utan istället breddar utbudet av affärer, restauranger och annan kommersiell service i centrum. 

TRAFIKSITUATIONEN

De största trafikproblemen i kommunen återfinns i dag på Gudöbroleden genom Trollbäcken samt på Tyresövägen ut mot Tyresö Strand. Men även Bollmoravägen, och speciellt i korsningspunkten med Njupkärrsvägen är redan i dag problematiska i rusningstrafik. Den omfattande bostadsproduktionen på Granitvägen förstärker problemen med framkomlighet redan i dag, och när bostäderna står färdiga och är inflyttade kommer trafikflödena genom korsningen att öka ytterligare. Därför behöver hela Bollmoravägen i allmänhet, och korsningen med Njupkärrsvägen i synnerhet, byggas om med kollektivkörfält, cykelbanor, svängningsfiler och en bättre trafikreglering. Innan detta är åtgärdat, kan ingen fortsatt bostadsutveckling ske i området, och vi kan inte heller på allvar börja effektivisera eller omvandla Bollmora industriområde.

KOLLEKTIVTRAFIKEN

Busstorget i Tyresö Centrum är inte direkt kommunens mest välordnade plats. Det bästa man kan säga är väl att hela busstorget är regnskyddat, men i övrigt känns platsen mest som en baksida. Dessutom kommer inte kapaciteten att räcka till framöver, när vi i vänta på spårburen trafik som tvärbana från Haninge eller en förgrening av Saltsjöbanan, behöver utöka busstrafiken. 

Vi behöver utökad turtäthet för många busslinjer, framförallt för de som går in till stan. För att avlasta Gullmarsplan behövs fler målpunkter för bussarna, till exempel Älvsjö och Årstaberg. Men vi måste också säkerställa att kollektivtrafiken direkt till Stockholms city utvecklas med trafik även under dagtid, i synnerhet nu när ombyggnaden av Gullmarsplan satt igång. För att bussen ska kunna komma fram på väg 73 (Nynäsvägen), behöver bussarna prioriteras med ny bussramp och ett nytt busskörfält. Ökad turtäthet är också en förutsättning för att garantera sittplats på bussen. Bara av säkerhetsskäl är detta med stående passagerare på motorvägen något som inte ska tolereras av Tyresöborna.

CYKELVÄGAR

Redan i dag är cykelvägnätet rätt väl utbyggt i centrumområdet. Men de brister som finns vill vi förstås åtgärda. Det sker lämpligast i samband med att Bollmoravägen byggs om för att öka framkomligheten, och att vi påbörjar utbyggnaden av fyra körfält på Tyresövägen. Kopplingarna mot Stockholm är från Tyresö centrum fungerande redan i dag via Töresjövägen eller Storkällans kyrkogård. Men det finns andra saker som kan förbättras för cyklisterna, som cykelparkeringar och serviceplatser med pumpstationer samt förbättrad skyltning. Erfarenheten visar också att framkomligheten för cykel behöver få högre prioritet vid alla de tillfälliga trafikomläggningar som sker runt byggplatserna för vägar och bostäder.

STADSPARKEN OCH GRÖNSTRÅKEN

Vi har de senaste åren sett hur stadsparken utvecklats till en fin parkmiljö, med lekplats, skatepark och parkourpark i förlängningen mot Wättingestråket. Liberalerna vill en fortsatt utveckling av Wättingestråket till en vårdad attraktiv parkmiljö med möjligheter till aktiviteter, för att gradvis övergå till ett naturstråk som möter Tyresta naturreservat och Barnsjöskogens naturreservat vid parkeringen vid Prästängen.

Från centrumområdet utgår även Fårdalastråket. Kopplingen till centrumområdet kan stärkas och tydliggöras i samband med att Stimmets skola byggs om. Sedan leder Fårdala ängar ned till Alby naturreservat med motionsspår och cykelvägar ned mot Alby friluftsgård, badplatsen i Albysjön och den nya entrén till Tyresta naturreservat och nationalpark med bron över Nyforsviken.

När centrum växer norrut, är det också viktigt att stärka kopplingen till Erstaviksområdet. Liberalerna vill se ett djupare samarbete med Nacka kommun för att tillgängliggöra området norr om Tyresövägen för Tyresöborna.