Vår vision för Östra Tyresö

Med Östra Tyresö menar vi Tyresö Strand och områdena längre ut på halvön samt Raksta, Solberga och Bergholm. Vi har under drygt tjugo år sett Tyresö Strand omvandlas från främst sommarstugebebyggelse till ett nytt kommundelscentrum, med relativt god service främst i området kring Strandtorget. Den utvecklingen pågår fortfarande, och det finns planer på fortsatt ny byggnation.

Men utvecklingen av övriga områden går trögt, eftersom den länge hållits tillbaka. Flera av omvandlingsetapperna ligger fortfarande många år fram i tiden. Det är ont om allmän service, affärscentra, arbetsplatser, skolor, förskolor, äldreboenden och sådant som ingår i ett modernt samhälle. Dessutom hämmas utvecklingen av hela Östra Tyresö av begränsningarna i infrastrukturen. Trafiksituationen på Tyresövägen har varit oerhört ansträngd under många år nu, och det tredje körfältet är en förutsättning för fortsatt utveckling.

Tredje körfält på Tyresövägen

Utbyggnaden av ett tredje körfält på Tyresövägen är nu äntligen igång. Vi ser det just nu vid Öringerondellen, där en ny underfart håller på att byggas. I nästa steg kommer kraftledningen att grävas ned, och det med en tidplan som vi inte styr över själva. Men därefter kommer vi liberaler att verka för att tempot i Tyresövägens utbyggnad ökar i förhållande till liggande planer. Det kommer på kort sikt att kosta mer pengar, men vi anser att denna investering är så viktig för tyresöborna att det är motiverat.

Men det kommer oavsett vilket att ta många år innan hela utbyggnaden är klar. Därför måste vi under mellantiden rensa undan hinder för trafiken värna om den kapacitet som ändå finns. Och vi får absolut inte förvärra situationen. Därför är planerna på de nya trafikreglerade övergångsställena vid Bäverbäcken helt förkastliga. Dessa måste bli planskilda, alltså det är bro eller tunnel som gäller!

Kollektivtrafiken

Vi liberaler anser att det tredje körfältet lämpligast utformas som ett kollektivtrafikkörfält. På så sätt motiverar det till att ta bussen och lämna bilen hemma, något som gynnar både miljön, restiden i kollektivtrafiken och faktiskt även de kvarstående bilpendlarna.

En förutsättning för att uppnå ökat kollektivresande är också att infartsparkeringar ordnas. Inventering och åtgärder, samt reservation av mark för infartsparkeringar för bil och cykel måste därför göras utan dröjsmål.

Förutom framkomlighet för kollektivtrafiken behövs också utökad turtäthet. Både för att får bort trängseln och kunna erbjuda alla resenärer sittplats även i rusningstrafik, men också för att vi ska ha en godtagbar service även i de lite mer glest befolkade delarna av kommunen.

Cykelvägar

På Liberalernas initiativ återställde vi för ett par år sedan nivåerna i de årliga satsningarna på cykelinfrastruktur i kommunen. Vi kommer att verka för att vi även fortsättningsvis lägger sex miljoner kr per år på detta. Även om vi har sett många förbättringar i kommunens centrala delar de senaste åren, är mycket fortfarande eftersatt i det östra delarna. Vi behöver bland annat göra skolvägarna säkra till Breviks skola i större omfattning.

Bostadsbyggande och byggrätter

Grundläggande är att bostadsproduktionen i Tyresö måste gå hand i hand med infrastrukturutvecklingen. I Östra Tyresö är därför tredje körfältet på Tyresövägen så viktigt. Därför vill vi Liberaler bromsa den fortsatta utbyggnaden av tätare bebyggelse i Strandområdet och längre ut efter projektet vid Apelvägen, till dess att trafikkapaciteten är utökad. Vi kommer ändå att få en trafikökning på denna väg under åren som kommer, då utflyttningen på halvön hela tiden ökar.

Vi vill också se att större hänsyn tas till de närboende vid fortsatt utveckling, samt att vi värnar den kulturmiljö som är så unik i denna del av kommunen, med närhet till slottet, kyrkan och det öppna kulturlandskapet. Vi måste kort och gott bygga varsamt!

När det gäller omvandlingsetapperna vill vi ändå se en ytterligare ökning av tempot. Det är många fastighetsägare som väntat mycket länge på en ny detaljplan som ger större byggrätter. Under mandatperioden som varit har visserligen tidplanerna förbättrats genom bland annat sammanslagningar av etapper. Men vi tror att det går att göra mer genom att genomföra vissa etapper parallellt. Utbyggnadstakten kan till exempel ökas genom att utveckla Yttre Brevik parallellt med etapperna för Raksta, Solberga och Bergholm.

Småskalig elproduktion ska underlättas genom förenklade bygglovregler. Ett första steg är att solpaneler på villatak kan sättas upp utan bygglov. Sjö- och strandtomter ska också ha rätt att anlägga en egen mindre brygga.

Vatten- och avloppsfrågan

Inte minst för miljön är det väsentligt att vi snabbt förbättrar vatten- och avloppssituationen i hela Östra Tyresö. Grundansatsen är att vi ska bygga ut kommunalt vatten och avlopp på hela halvön, möjligen Dyviksudd undantaget. Men vi liberaler stänger inte dörren för lokala VA-lösningar!

Vi anser att samfälligheter eller grupper av fastighetsägare att, som ett alternativ till kommunalt VA, ska kunna driva lokala anläggningar för dricksvattenproduktion och lokala reningsverk för avloppsrening. Om detta blir genomfört, ska även dessa områden kunna ges de större byggrätter på upp till 200 kvm som är beslutade för områdena bortom Trinntorp. Med tillfredsställande lokala eller privata VA-lösningar, borde även byggrätterna på Dyviksudd kunna ökas något.

Vid omvandling är den väsentligt att vi inte av kostnadsskäl tvingar bort tyresöbor från deras hem. Därför är den nya gatukostnadspolicyn så viktig då den ger möjlighet till uppskov för den som inte nyttjar de nya byggrätterna. Det finns också lånemöjligheter för den som ändå väljer att bygga ut. Vi anser att vi bör förlänga löptiden på dessa lån, som idag är endast tio år.

Anläggningstaxan för VA är ändå något alla måste betala. Men vi tycker inte det är rimligt att ta ut hela anläggningskostnaden för nya anläggningar på de nytillkomna fastighetsägarna. Man bidrar ju med helt nya system i en struktur där mycket är gammalt och har betydande underhållsbehov som alla måste dela på via brukningstaxan. Så en reduktion i någon form är lämplig, förslagsvis genom en procentuell reduktion på anläggningskostnaden.

Ökad kommunal och kommersiell service

Nya Strandträffen vid Apelvägen blir inom ett par år en trevlig träffpunkt för ungdomar. Men någonting mer småskaligt kring eller i Breviks skola borde också vara möjligt att orda. Vid Breviks skola vill vi också se en ny förskola, vilket kommer att ge fler förskoleplatser men också möjliggör en kapacitetsökning på skolan. Vi ska inte ha någon masshantering i skolans och förskolans omedelbara närhet!

Vi ser gärna att Tegelbruksvägen planeras för service och handel, där också ett 55+ boende kan planeras.

Båtklubbarna ska få utöka sin verksamhet för att möta efterfrågan hos alla tyresöbor. Men det måste ske genom en effektivisering av befintliga anläggningar, vi kan inte ta ny mark i anspråk för detta ändamål. Däremot vill vi se publika sjösättningsramper på både Erstavikssidan och Kalvfjärdssidan av halvön, liksom i Vissvass. Det här är efterfrågat av många tyresöbor, och kan bidra till att minska trycket på fasta båtplatser.

Vi ser gärna pendeltrafik med båt, till Stockholm City från Trinntorp.

I strandområdet kommer vi äntligen att få se en ny vårdcentral, något Liberalerna efterfrågat länge.

Vi vill tillgängliggöra våra strandlinjer bättre. Vi ser gärna nya rastplatser och dylikt vid kommunalt ägda strandremsor ute på halvön.

Parker, närmiljö och naturvård

Vi vill återskapa god ekologisk status i våra sjösystem och möjliggöra fiskvandring från Kalvfjärden upp i Tyresåns sjösystem. Huvudfåran från Uddby kraftverk ska flyttas tillbaka till Follbrinkströmmen, och kraftverket måste stängas. Dammarna vid Follbrinken och Nyfors ska rivas och ersättas med trösklar för att bibehålla vattennivåerna.

Vi ska absolut inte ha någon masshantering på Storängen! Liberalerna vill inte offra unik åkermark för att utsätta Tyresta nationalpark, bebyggelsen i Raksta och båtklubbarna vid Uddbyviken för buller, stendamm och tunga transporter.

Liberalerna vill att kulturmiljöerna kring Tyresö slott och Notholmen skall skyddas, vårdas och utvecklas, samt att Telegrafberget snarast inrättas som naturreservat.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.