Se alla

Vår vision för Östra Tyresö

VÅR VISION FÖR ÖSTRA TYRESÖ

Med Östra Tyresö menar vi Tyresö Strand och områdena längre ut på halvön samt Raksta, Solberga och Bergholm. Vi har under drygt tjugo år sett Tyresö Strand omvandlas från främst sommarstugebebyggelse till ett nytt kommundelscentrum, med relativt god service främst i området kring Strandtorget. Den utvecklingen pågår fortfarande, och långsiktigt finns det finns planer på fortsatt ny byggnation på olika håll i Tyresö Strand.

Men utvecklingen av områdena längre ut på halvön går trögt. Flera av omvandlingsetapperna ligger många år fram i tiden, och det är svårt att väsentligt höja tempot vad gäller dessa. Det är fortfarande ont om allmän service, affärscentra, arbetsplatser, skolor, förskolor, äldreboenden och sådant som ingår i ett modernt samhälle. Men utvecklingen av hela Östra Tyresö hämmas framför allt av begränsningarna i infrastrukturen. Trafiksituationen på Tyresövägen har varit oerhört ansträngd under många år nu, och en utbyggnad av vägen är en förutsättning för fortsatt utveckling.

FYRA KÖRFÄLT PÅ TYRESÖVÄGEN

Utbyggnaden av Tyresövägen är igång. Petterbodarondellen är äntligen klar, inklusive en ny underfart för cyklister och gångtrafikanter. I ett nästa steg kommer vägen att breddas utmed det beslutade bostadsområdet vid Bäverbäcken. Ett projekt som pga bostadsutvecklingen kommer att bli oerhört kostsamt. Liberalerna kommer att fortsätta verka för att tempot i Tyresövägens utbyggnad ökar,men vi måste vara smarta så att inte kostnaderna skenar iväg. Tyvärr besannades våra farhågor när det gäller kostnaderna som vi dragit på oss i och med bostadsprojektet vid Bäverbäcken. En ny gångtunnel och höjning av vägbanan på Tyresövägen bidrar till kostnaderna på närmare en kvarts miljard kronor, bara för att göra området byggbart med bostäder.

Men det kommer under alla omständigheter att ta många år innan hela utbyggnaden är klar. Därför måste vi under mellantiden undanröja hinder för trafiken och värna om den kapacitet som ändå finns. Och vi får absolut inte förvärra situationen. Idag är bilköerna en verklighet som möter dem som arbetspendlar via Tyresövägen på daglig basis. När de kommande trafikomläggningarna utmed Bäverbäcken sätter igång kommer det tyvärr att gå i motsatt riktning. Köbildningen kommer att bli ännu värre!

KOLLEKTIVTRAFIKEN

För att minska restiden i kollektivtrafiken och för att motivera till att ta bussen och lämna bilen hemma, anser Liberalerna att  Tyresövägens planerade fyra körfält utformas med ett kollektivtrafikkörfält i vardera riktning. Detta gynnar både miljön och de som faktiskt måste ta bilen. Vägen bör också utformas så att det på sikt går att dra spårburen trafik ut till Tyresö Strand. Det ligger många år fram i tiden, men det är nu vi måste skapa möjlighet för en sådan utveckling.

En förutsättning för att uppnå ökat kollektivresande är också att fler infartsparkeringar ordnas. Inventering och åtgärder, samt reservation av mark för infartsparkeringar för bil och cykel måste därför göras utan dröjsmål.

Förutom framkomlighet för kollektivtrafiken behövs också utökad turtäthet. Både för att får bort trängseln och kunna erbjuda alla resenärer sittplats även i rusningstrafik, men också för att vi ska ha en godtagbar service även i de lite mer glest befolkade delarna av kommunen.

CYKELVÄGAR

Vi har sett många förbättringar i kommunens centrala delar de senaste åren, men det är mycket fortfarande eftersatt i det östra delarna. Vi behöver bland annat göra skolvägarna säkra till Breviks skola i större omfattning än hittills. Och givetvis måste vi bygga moderna cykel- och gångvägar utmed Tyresövägen och Nytorpsvägen förbi Breviks skola och ända fram till Trinntorp.

BOSTADSBYGGANDE OCH BYGGRÄTTER

Grundläggande är att bostadsproduktionen i Tyresö måste gå hand i hand med infrastrukturutvecklingen. I Östra Tyresö är därför utbyggnaden av Tyresövägen så viktig. Därför vill vi liberaler helt pausa den fortsatta utbyggnaden av tätare bebyggelse i Strandområdet och längre ut, till dess att trafikkapaciteten är utökad. Vi kommer ändå att få en trafikökning på denna väg under åren som kommer, då utflyttningen på halvön hela tiden ökar i och med att omvandlingsetapperna blir färdiga.

Vi vill också se att större hänsyn tas till de närboende vid fortsatt utveckling, samt att vi värnar den kulturmiljö som är så unik i denna del av kommunen, med närhet till slottet, kyrkan och det öppna kulturlandskapet. Vi måste kort och gott bygga varsamt!

När det gäller omvandlingsetapperna vill vi fortsatt hålla tempot uppe, trots problemen med Tyresövägen. Det är många fastighetsägare som väntat mycket länge på en ny detaljplan som ger större byggrätter. 

Småskalig elproduktion ska underlättas genom förenklade bygglovregler. Ett första steg är att solpaneler på villatak kan sättas upp utan bygglov. Sjö- och strandtomter ska också ha rätt att anlägga en egen mindre brygga.

VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGAN

Inte minst för miljön är det väsentligt att vi snabbt förbättrar vatten- och avloppssituationen i hela Östra Tyresö. Strategin säger att vi ska bygga ut kommunalt vatten och avlopp på hela halvön, möjligen Dyviksudd undantaget. Vi ser dock att kostnaderna för kommunalt vatten- och avlopp, liksom gatukostnaderna,  ökar kraftigt ju längre tiden går och ju längre ut på halvön vi kommer. Bortom Trinntorp måste vi därför även överväga alternativa lösningar. 

Vi anser att samfälligheter eller grupper av fastighetsägare att, som ett alternativ till kommunalt VA, ska kunna driva lokala anläggningar för dricksvattenproduktion och lokala reningsverk för avloppsrening. Om detta blir genomfört, ska även dessa områden kunna ges de större byggrätter på upp till 200 kvm som är beslutade för områdena bortom Trinntorp. Med tillfredsställande lokala eller privata VA-lösningar, borde även byggrätterna på Dyviksudd kunna ökas något.

Vid omvandling är det väsentligt att vi inte av kostnadsskäl tvingar bort Tyresöbor från deras hem. Därför är möjlighet till uppskov för den som inte nyttjar de nya byggrätterna så viktig. Det finns också lånemöjligheter för den som ändå väljer att bygga ut. Vi anser att vi bör förlänga löptiden på dessa lån, som idag är endast tio år.

Anläggningstaxan för VA är ändå något alla måste betala. Men vi tycker inte det är rimligt att ta ut hela anläggningskostnaden för nya anläggningar på de nytillkomna fastighetsägarna. Man bidrar ju med helt nya system i en struktur där mycket är gammalt och har betydande underhållsbehov som alla måste dela på via brukningstaxan. Så en reduktion i någon form är lämplig, förslagsvis genom en procentuell reduktion på anläggningskostnaden.

ÖKAD KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE

Vid Strandallén har en en ny vårdcentral återuppstått. Men vi måste också möjliggöra för ytterligare en vårdcentral nära Strandtorget. Vårt förslag att uppföra ett nytt äldreboende söder om Apelvägen som också bör inrymma lokaler för ytterligare en vårdcentral.

Strandträffen måste snarast ersättas av andra lokaler för ungdomsverksamhet av olika slag. Vi vill att Strandskolan ska byggas ut för att bland annat inrymma lokaler för detta ändamål.

Liberalerna vill också att en plats för en hundrastgård anläggs  i Strand-området. Självklart  med hänsyn tagen till de närboende.

Vid Breviks skola vill vi se en ny konceptförskola, vilket kommer att ge fler förskoleplatser men också möjliggör en kapacitetsökning på skolan

Vi ser gärna att Tegelbruksvägen planeras för service och handel i kommande omvandlingsetapper, där också ett 55+ boende kan planeras.

Båtklubbarna ska få utöka sin verksamhet för att möta efterfrågan hos alla Tyresöbor. Men det måste ske genom en effektivisering av befintliga anläggningar, vi kan inte ta ny mark i anspråk för detta ändamål. Däremot vill vi se publika sjösättningsramper på både Erstavikssidan och Kalvfjärdssidan av halvön, liksom i Vissvass. Det här är efterfrågat av många Tyresöbor, och kan bidra till att minska trycket på fasta båtplatser.

Vi ser gärna pendeltrafik med båt, till Stockholm City från Trinntorp.

Liberalerna vill tillgängliggöra våra strandlinjer bättre. Vi ser gärna nya rastplatser och dylikt vid kommunalt ägda strandremsor ute på halvön.

PARKER, NÄRMILJÖ OCH NATURVÅRD

Vi vill återskapa god ekologisk status i våra sjösystem och möjliggöra fiskvandring från Kalvfjärden upp i Tyresåns sjösystem. Huvudfåran från Uddby kraftverk ska flyttas tillbaka till Follbrinkströmmen, och kraftverket måste stängas. Dammarna vid Follbrinken och Nyfors ska rivas och ersättas med trösklar för att bibehålla vattennivåerna.

Masshanteringsplatsen vid Strandallén måste moderniseras med bullerdämpande åtgärder..

Liberalerna vill att kulturmiljöerna kring Tyresö slott och Notholmen skall skyddas, vårdas och utvecklas.