Vår vision för Trollbäcken

Trollbäcken är den del av Tyresö som först kom att få större permanentboende redan för 70-80 år sedan. Det präglar fortfarande området och ger dess karaktär och charm. Vi brukar säga att Trollbäcken är en grön och lummig villastad. Men tidens tand verkar, och idag ser vi brister i infrastrukturen som bland annat yttrar sig i en jobbig trafiksituation på Gudöbroleden med långa bilköer och bussar som är fulla och står i kö även de. Servicen vid Alléplan är hyffsat god, men även här finns möjligheter till förbättringar. Den ständiga bristen på nya bostäder gör att trycket ökar även på Trollbäcken vad gäller bostadsbyggande genom förtätning. När befolkningen ökar, behöver vi också fler platser i förskolan, skolan och på våra äldreboenden. Här finns redan idag en bristsituation, men åtgärder är beslutade och på gång.

Trafiksituationen

Pulsådern genom Trollbäcken är förstås Gudöbroleden. Hit koncentreras trafiken från hela kommundelen, men kapaciteten på vägen ska också räcka till för all genomfart från Haninge. Vi ser här dagligen långa köer med både bilar och fullsatta bussar. För att snabbt öka flödet på leden, måste vi investera kommunala medel i att bygga bort rödljuskorsningarna och prioritera kollektivtrafiken. Vi kan inte vänta på att Trafikverkets pengar och åtgärder, som kanske aldrig kommer. Vi får heller inte glömma bort att genomföra bullerdämpande åtgärder där problem finns. Det finns idag villaträdgårdar utmed leden där man får skrika sig hes för att höras ute på tomten, det är inte acceptabelt.

Kollektivtrafiken

Vi behöver utökad turtäthet för bussarna, framförallt för de som går in till stan. För att avlasta Gullmarsplan behövs fler målpunkter för bussarna, till exempel Årstaberg. För att bussen ska kunna komma fram på väg 73 (Nynäsvägen), behöver bussarna prioriteras med ny bussramp och ett nytt busskörfält. Ökad turtäthet är också en förutsättning för att garantera sittplats på bussen. Bara av säkerhetsskäl är detta med stående passagerare på motorvägen något som inte ska tolereras av Tyresöborna. Försöket med den lokala vinkbussen 820 måste permanentas och turtätheten förbättras.

Cykelvägar

Det regionala cykelstråket, med cykelbanor utmed Gudöbroleden ända till Flatenvägen, låter fortfarande vänta på sig. Vi liberaler vill driva på hårdare, så att vi verkligen får till denna felande länk som vi efterfrågat i decennier. Kopplingen till våra grannkommuner kan även stärkas på annat sätt. Den redan beslutade cykel- och gångvägsbron över Gudö å måste byggas snarast. Och vi måste på allvar utreda möjligheten till en gång- och cykelbro över Drevviken för att ge främst Trollbäckenborna en helt ny möjlighet att nå pendeltågsstationerna på andra sidan sjön. Även inne i Trollbäcken finns viktiga åtgärder för cykelinfrastrukturen att göra, inte minst för trafiksäkerheten. Fler cykelparkeringar vid busshållplatserna, liksom förbättrad skyltning behövs också.

Bostadsbyggande

Det finns goda möjligheter att förtäta längs Gamla Vendelsövägen, både norr och söder om Alléplan. Det kommer att ge nya bostäder men också ökad service som kommer både nya och gamla Trollbäckenbor till del. Men det gäller att bygga varsamt, för att inte göra våld på områdets karaktär och för att tillvarata de närboendes intressen. Tyvärr inleddes denna omvandling på ett olyckligt sätt när en majoritet av Tyresös folkvalda helt okänsligt klubbade igenom Södergårdsprojektet. Något sådant får inte upprepas! Liberalerna vill se en varsam utbyggnad utmed hela detta nya centrumstråk. Vi pratar om låga hus av typen stadsvillor eller dylikt närmast villatomterna, där vi tar hänsyn till avstånd, skuggning och insyn. Utmed Gudöbroleden kan vi bygga lite högre flerfamiljshus, men knappast mer än 4-5 våningar. Vi vill absolut inte se några höga punkthus vid Alléplan. Den typen av bebyggelse hör inte hemma i Trollbäcken.

Det kommer ofta förslag om små förtätningar inne i villaområdena från privatpersoner eller byggherrar som köpt på sig några intilliggande tomter. Där kommer vi liberaler att även fortsatt vara mycket restriktiva när det gäller att släppa fram sådana projekt. Vi vill bevara karaktären i området, och inte skapa mer trafik på villagatorna.

Ökad kommunal och kommersiell service

I vår vision för Trollbäckens nya centrumstråk ersätts verksamheter med tunga transporter, bensinstationer och dåligt markutnyttjande, med en generellt ökad kommunal och kommersiell service och tillgänglighet, nya bostäder i olika upplåtelseformer och en rejäl uppfräschning av hela stråket.

I Fornudden kommer en ny skola med idrottshall att byggas, med större kapacitet än den gamla och med plats även för högstadieelever. Det är en framtidssäker lösning för både skolan och föreningslivet, som inte bara tar hand om en befintlig bristsituation, men också klarar att svälja det ökande behovet som den vidare, men försiktiga, utvecklingen av Trollbäcken ger. Vi får där också ett nytt och större äldreboende, som möter de behov vi ser i området, och framöver även en större förskola.

Vi behöver fler mötesplatser, inte minst för äldre ungdomar som vuxit ur fritidsgården. De nya skollokalerna och delar av det nya biblioteket vid Alléplan ska även kunna användas utanför skoltid av bland annat föreningslivet.

Trollbäckens IP är i behov av upprustning, i synnerhet friidrottsanläggningen. Här vill vi på kort sikt snarast se nya löparbanor, men vi vill också ta fram en mer långsiktig plan för hur vi bästa utvecklar detta område för både föreningslivet och allmänheten.

Parker och närmiljö

Fornuddsparken kommer att fräschas upp, det arbetet är redan på gång. Här tycker vi Liberaler att det är viktigt att strandlinjerna tillgängliggörs för allmänheten ordentligt. Vi vill samla båtarna i den inre delen av viken, och göra badplatsen till just en badplats. Inga båtar och låsta bryggor här! Vi vill också se en strandpromenad från Fornuddsparken ända fram till Kumlabadet, och att vi ställer i ordning området kring Kumlabadet som kommunen redan äger till en riktigt fin sjönära och tillgänglig park.

Trollbäcken är redan tättbebyggt i den mening att det inte finns så mycket fri mark kvar inne i villabebyggelsen och runt Alléplan. Därför är det desto viktigare att tillvarata och tillgängliggöra de kvarvarande gröna ytorna. Vi vill därför se flera småparker och tillgängliggjord närnatur i hela Trollbäcken.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.