Se alla

Vår vision för Trollbäcken

Bygg varsamt, inga höghus i Trollbäcken.

Trollbäcken ska fortsätta vara en grön och lummig villastad.

VÅR VISION FÖR TROLLBÄCKEN

Trollbäcken är den del av Tyresö som först kom att få större permanentboende redan för 70-80 år sedan. Det präglar fortfarande området och ger dess karaktär och charm. Vi brukar säga att Trollbäcken är en grön och lummig villastad. Men idag ser vi brister i infrastrukturen som bland annat yttrar sig i en jobbig trafiksituation på Gudöbroleden med överfulla bussar och långa bil- och bussköer . Den kommersiella servicen i området kring Alléplan behöver förbättras till den nivå som Trollbäckenborna har rätt att förvänta sig. I takt med att trafiksituation förbättras genom åtgärder på Gudöbroleden, finns stora möjligheter till förtätningar i stadsbilden längs Gamla Vendelsövägen, både norr och söder om Alléplan. Här ryms bostäder med olika upplåtelseformer, nya arbetsplatser och en utökad offentlig och kommersiell service. När befolkningen ökar, behöver vi också fler platser i förskolan, skolan och på våra äldreboenden. Fornuddens nya skola står nu klar, liksom Villa Fornudden, det nya äldreboendet. Nästa steg blir att renovera Kumla skola så den blir fin och trivsam för både elever och personal, samt att skapa fler förskoleplatser när barnkullarna blir större.

ETT VARSAMT BOSTADSBYGGANDE

Genom det beslutade planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk, skapas nya möjligheter för bostadsbyggande i Trollbäcken. Med nya bostäder i olika upplåtelseformer och service för alla åldrar, går det att bo i Trollbäcken hela livet. Men det gäller att bygga varsamt, för att inte göra våld på områdets karaktär och för att tillvarata de närboendes intressen. Tyvärr tjuvstartade denna utveckling på ett olyckligt sätt när en majoritet av Tyresös folkvalda helt okänsligt klubbade igenom Södergårdsprojektet.  Liberalerna vill istället se en varsam utbyggnad utmed hela detta nya centrumstråk. För att kunna förverkliga hela planprogrammet måste trafiksituationen på Gudöbroleden lösas genom anpassningar för utökad kollektivtrafik, nya cykelvägar samt ombyggda trafikplatser och infartsparkeringar. Utvecklingen av centrumstråket måste ske med stor respekt för de närboende. Vi vill bygga låga hus av typen stadsvillor eller dylikt närmast villatomterna, där vi tar hänsyn till avstånd, skuggning och insyn. Utmed Gamla Vendelsövägen ser vi i övrigt framför oss en blandning av 3-4 våningshus, men alldeles utmed Gudöbroleden kan vi tänka oss att bygga lite högre flerfamiljshus på upp till 4-5 våningar. Vi vill absolut inte se några höga punkthus vid Alléplan. Den typen av bebyggelse hör inte hemma i Trollbäcken.

Det kommer ofta förslag om små förtätningar inne i villaområdena från privatpersoner eller byggherrar som i spekulation köpt på sig några intilliggande tomter. Där kommer vi liberaler att även fortsatt vara mycket restriktiva när det gäller att släppa fram sådana projekt. Ett viktigt undantag är att kunna ge plats för nödvändiga LSS-boenden i kommunen. Det är viktigt för oss att  bevara karaktären i Trollbäcken och inte skapa mer trafik på villagatorna.

ÖKAD OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE

I vår vision för Trollbäckens nya centrumstråk ersätts verksamheter med tunga transporter, bensinstationer och dåligt markutnyttjande, med en generellt ökad offentlig och kommersiell service och tillgänglighet, nya bostäder i olika upplåtelseformer och en rejäl uppfräschning av hela stråket.

Ett stärkt kommersiellt utbud ger ett mer levande och tryggt centrum som inbjuder till möten och lokala evenemang. Ny bebyggelse, bättre förutsättningar för kollektivtrafik och anpassning till fotgängare och cyklister skapar en attraktiv närmiljö, där vi även ger ökad möjlighet till lek och rekreation i en grön struktur. Den offentliga servicen kan också stärkas med en större vårdcentral, ett nytt bibliotek och fler förskoleplatser.

Genom att renovera och delvis bygga om Kumla skola, skapas också fler skolplatser i Trollbäcken.

För Trollbäckens IP och det intilliggande företagsområdet vill vi ta fram en mer långsiktig utvecklingsplan, som gynnar både föreningslivet, näringslivet och allmänheten. Genom omlokalisering av illa placerade industriverksamheter, öppnas möjligheter för både utökad idrottsverksamhet och på sikt en mindre men varierad bostadsutveckling.

TRAFIKSITUATIONEN

Pulsådern genom Trollbäcken är förstås Gudöbroleden. Hit koncentreras trafiken från hela kommundelen, men kapaciteten på vägen ska också räcka till för all genomfart från Haninge. Vi ser här dagligen långa köer med både bilar och fullsatta bussar. För att snabbt öka flödet på leden, kommer vi sannolikt att behöva investera kommunala medel i att bygga bort rödljuskorsningarna och prioritera kollektivtrafiken. Vi kan inte vänta på att Trafikverkets pengar och åtgärder, som kanske aldrig kommer. Förbättringar av kapaciteten på Gudöbroleden är en förutsättning för att fullt ut kunna genomföra planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk. Vi får heller inte glömma bort att genomföra bullerdämpande åtgärder där problem finns. Det finns idag villaträdgårdar utmed leden där man får skrika sig hes för att höras ute på tomten, det är inte acceptabelt.

KOLLEKTIVTRAFIKEN

Vi behöver utökad turtäthet för bussarna, framförallt för de som går in till stan. För att avlasta Gullmarsplan behövs fler målpunkter för bussarna, till exempel Älvsjö och Årstaberg. Men vi måste också säkerställa att kollektivtrafiken direkt till Stockholms city utvecklas, i synnerhet nu när ombyggnaden av Gullmarsplan satt igång.  För att bussen ska kunna komma fram på väg 73 (Nynäsvägen), behöver bussarna prioriteras med ny bussramp och ett nytt busskörfält. Ökad turtäthet är också en förutsättning för att garantera sittplats på bussen. Bara av säkerhetsskäl är detta med stående passagerare på motorvägen något som inte ska tolereras av Tyresöborna. Försöket med den lokala vinkbussen 820 måste permanentas och turtätheten förbättras.

CYKELVÄGAR

Det regionala cykelstråket, med cykelbanor utmed Gudöbroleden ända till Flatenvägen, låter fortfarande vänta på sig. Vi liberaler vill driva på hårdare, så att vi verkligen får till denna felande länk som vi efterfrågat i decennier. Kopplingen till våra grannkommuner kan även stärkas på annat sätt. Den sedan länge beslutade cykel- och gångvägsbron över Gudö å måste byggas snarast. Det hade varit trevligt med en gång- och cykelbro över Drevviken för att ge främst Trollbäckenborna en helt ny möjlighet att nå pendeltågsstationerna på andra sidan sjön. Men den pågående utredningen visar att det inte går att hitta lämpliga lägen för brofästen och tillfartsvägar, och att projektet skulle bli orimligt dyrt. Inne i Trollbäcken finns viktiga åtgärder för cykelinfrastrukturen att göra, inte minst för trafiksäkerheten. Fler cykelparkeringar vid busshållplatserna, liksom förbättrad skyltning behövs också.

PARKER OCH NÄRMILJÖ

Fornuddsparken håller som bäst på att fräschas upp. Vi vill också ställa i ordning området kring Kumlabadet som kommunen redan äger till en riktigt fin sjönära och tillgänglig park. Liberalerna tycker att det är viktigt att gå vidare med att göra strandlinjerna tillgängliga för allmänheten ordentligt. I vår vision ser vi en strandpromenad från Fornuddsparken ända fram till Kumlabadet

Trollbäcken är redan tättbebyggt i den mening att det inte finns så mycket fri mark kvar inne i villabebyggelsen och runt Alléplan. Därför är det desto viktigare att tillvarata och tillgängliggöra de kvarvarande gröna ytorna. Vi vill därför se flera småparker och tillgängliggjord närnatur i hela Trollbäcken.