Se alla

För ett meningsfullt kultur- och fritidsliv

En meningsfull rekreationstid skapar goda förutsättningar för barn och ungdomar i uppväxten. Genom att göra nödvändiga satsningar inom kultur-, idrott-, och friluftsområdet ökar vi tillgängligheten till organiserade och spontana aktiviteter som skapar en värdefull fritid för alla. 

FRITIDSGÅRDAR

 • Fritidsgårdarna i Tyresö har en central uppgift i att skapa trygga mötesplatser för unga och för den förebyggande, uppsökande verksamheten. Därför anser Liberalerna nödvändigheten i att utveckla och etablera fler fritidsgårdar så att det finns tillgång till närliggande verksamheter i varje kommundel.
 • Träffpunkten i Östra Tyresö har sedan länge passerat sitt bäst före datum och lokalerna är alltför små, därför anser vi att en ny och anpassad fritidsgård behövs byggas i närheten av Strandtorget för att bättre samla upp de ungdomar i området som behöver en meningsfull fritid.
 • Under byggandet av Trollbäckens centrumstråk måste träffpunkter för ungdomar bli en central och naturlig del i detta utbyggnadsprojekt. Detta åstadkommas genom att skapa nya lokaler för fritidsgården Kringlan som är bättre anpassade att möta utmaningarna för en växande kommundel.
 • Kommunen växer och i framtiden kommer vi ställas inför nya behov av lokala fritidsverksamheter. Då fler fritidsboenden omvandlas till permanentboenden ser vi behovet av att redan nu utreda frågan kring en träffpunkt på Brevikshalvön, gärna i närheten av Trinntorps brygga. 
 • Kommunens fritidsgårdar och träffpunkter ska vara trygga och välkomnande platser för alla ungdomar. Det arbete som idag pågår inom verksamheten med att skapa dessa förutsättningar bör fortsätta att utvecklas för att även bidra till tryggheten i kringliggande områden.
 • Den mycket populära sommarkolloverksamheten bör utvecklas och utvidgas för att skapa plats för fler. Vi ser också möjligheterna i att utöka samarbetet mellan fritidsgårdarna och föreningslivet.

BIBLIOTEK

 • Böcker är dörren till oändligt många världar, platser och människor. Framför allt ger böcker oss de verktyg vi behöver för att förstå och tolka världen omkring oss. Varje människa ska ha tillgång till denna fantastiska resurs och få hjälp med att utnyttja den. För detta är lugna och väl rustade bibliotek en grundsten.
 • Tyresö har idag ett huvudbibliotek i centrum och två filialer i östra och västra Tyresö. Liberalerna vill bevara och fortsätta utveckla detta koncept genom att utöka lokalerna och verksamheten för Trollbäckens och Strands bibliotek.
 • Tillgängligheten till biblioteken måste utökas för att göra dem mer anpassade för personer med olika funktionsvariationer. Med fler anpassningar kopplade till de generella entréerna och en översyn av de befintliga lokalernas utformning kan tillgängligheten ökas.
 • För att skapa en närmare kontakt mellan biblioteken och invånarna i kommunen vill vi satsa på bokbussar som skapar större möjlighet till läslust hos barn och ungdomar. Vi ser också potentialen i att satsa på en biblioteksbåt i samarbete med kringliggande kommuner som ett intressant komplement.
 • Liberalerna ser gärna att man också fortsatt utökar tillgängligheten till biblioteken genom att vidareutveckla konceptet med meröppna bibliotek där tyresöborna får tillgång till lokalerna utanför ordinarie tid för att själva kunna exempelvis studera eller anordna studiecirklar.
 • Samhället förändras med tiden och det ställer nya krav på det innehåll som finns på de kommunala biblioteken. Liberalerna vill möta dessa krav genom att för streamat innehåll så att utbudet kan utökas.
 • För att öka tillgängligheten till litteratur vill vi att man stärker det regionala samarbetet mellan de olika biblioteken för att tillgängliggöra utlåning och inlämning. Man ska till exempel  kunna låna en bok i Stockholm och lämna tillbaka den hemma i Tyresö.
 • Folkbiblioteken har en viktig roll i samhället som sträcker sig bortom  att bara låna ut böcker. Biblioteken har också en folkbildande roll som vi vill stärka genom satsningar på kurser kring källkritik och demokrati.
 • För att kunna stödja skolans arbete med att etablera en känsla för livslångt lärande hos eleverna, bör samarbetet mellan folkbiblioteken och skolbiblioteken utökas så att barn och ungdomar lättare kan orientera sig självständigt inom biblioteken.

KULTURSKOLAN

 • Tyresö ska vara ett föredöme på området kultur av och för barn och ungdomar. Att skapa platser för gränslöst lärande av olika kulturformer är en viktig förutsättning för att kunna låta barn och ungdomar nå sin fulla potential.
 • Liberalerna vill att utbudet på kulturskolan ska öka med tiden och att nya kurskoncept ska testas kontinuerligt. Vi ser också positivt på fortsatta projekt inom områden som rörlig bild och Dans utan krav.
 • Som ett steg i att utveckla verksamheten på kulturskolan och öka tillgängligheten vill vi att man undersöker möjligheten att spela in och filma lektioner och kurser inom kulturskolan. Det skulle  hjälpa eleverna i deras övande mellan lektionerna.
 • Liberalerna ser gärna att man ökar möjligheten att testa och pröva på olika former av musikinstrument i hemmet genom att man etablerar ett kulturbibliotek som gör det möjligt att låna hem musik- och kulturutrustning under begränsade perioder, på samma sätt som man lånar en bok på biblioteket eller skridskor hos Fritidsbanken.
 • För att fortsätta utveckla Kulturskolan så att verksamheten är bättre anpassad utifrån medborgarnas behov vill vi att man nyttjar fler kanaler för att samla in synpunkter och önskemål kring kursutbudet från medborgarna.
 • Vi ser positivt på det arbete som tidigare genomförts kring uppsökande verksamhet. Vi ser gärna att man fortsätter samarbetet mellan Kulturskolan och grundskolan så att fler får möjlighet att pröva på och upptäcka ett intresse för musik och dans.
 • Vi ser också potentialen i ett utökat samarbete med kulturskolor i andra kommuner för att skapa möjlighet för barn och ungdomar att bli del av större bandverksamhet eller musicerande grupper.
 • I den uppsökande verksamheten ser vi också behoven av att ta olika socioekonomiska faktorer i beaktning för att kunna introducera de barn och ungdomar som annars riskerar att ligga långt bort från att pröva på verksamheten.
 • För att skapa bättre förutsättningar för föreställningar och scenuppträdanden vill vi att man ser över de scener och den aula som finns i gymnasiet så att de är mer anpassade för detta ändamål.

FÖRENINGSLIV

 • Tyresö kommun har ett rikt och brett föreningsliv. Genom att skapa goda förutsättningar och stötta föreningarna i deras verksamhet så kommer vi kunna hjälpa dem i deras arbete med att få fler barn och ungdomar att uppleva en betydelsefull fritid. 
 • Vi ser potentialen i att samarbetet mellan fritidsgårdarna och föreningslivet utökas och särskilt i anslutning till det nybyggda Café Bonza där närheten till Forellen ger möjlighet till scenverksamhet i form av både bio och teater.
 • Vi vill också att föreningarna ska kunna samnyttja fritidsgårdarnas lokaler de tider som annan verksamhet inte bedrivs.
 • Kommunen behöver fortsatt undersöka möjligheten att skapa utrymmen för kulturlivet, detta i form av exempelvis ett kulturhus integrerat med ett nytt kommunhus. Andra lösningar bör också ses över för att skapa bättre förutsättningar för kultur- och föreningslivet.    
 • Vid utformningen av det nya kommunhuset måste en attraktiv plats för kultur- och föreningslivet etableras. Detta i form av exempelvis flexibla och anpassningsbara kulturlokaler och så kallade blackboxes som är blanka ytor för kulturutövande.
 • Utomhusmiljön i kommunen behöver kompletteras med fler platser för både spontan och planerad verksamhet från kultur- och föreningslivet. En ny utomhusscen på en central plats i kommunen är ett förslag.
 • Gymnasieskolans aula behöver ses över för att skapa bättre förutsättningar för teaterpjäser och andra uppträdanden. Exempelvis behöver scenens utformning och tillgången till toaletter ses över.
 • Föreningslivets möjligheter att låna kommunens materiel och utrustning behöver ses över så att man kan öka tillgängligheten. Digitala system för utlåning är en viktig förbättring.
 • För att underlätta utlåning och uthyrning bör kommunen byta ut befintliga lås på fastigheter och förråd till smarta och elektroniska låsfunktioner.
 • Genom att bygga en multiarena centralt i kommunen kommer vi att skapa mer utrymmen för föreningslivet och bättre anpassade lokaler. Det gör det också möjligt att skapa ändamålsenliga ytor för nya aktiviteter som idag saknar plats i kommunen.
 • Vid nya byggprojekt i kommunen ska platser för föreningslivet vara en naturlig del i planeringsarbetet. Detta för att skapa nya platser för, och ökad tillgänglighet till, föreningslivet. Detta blir särskilt viktigt vid byggandet av nya skolor, där behovet av nya bollplaner och fullstora idrottshallar är särskilt viktigt.
 • De befintliga lokalerna för föreningarna behöver också ses över så att de på ett bättre sätt är anpassade för personer med olika funktionsvariationer.
 • Föreningarnas inflytande i utvecklingen av kommunen behöver öka. Detta kan göras genom att skapa lokala föreningsråd som på olika sätt kan få tycka till om olika frågor innan de politiska besluten fattas.
 • För att stödja föreningarna i deras utvecklingsarbeten behöver kommunen arbeta mer aktivt för att skapa kontaktvägar mellan nya potentiella medlemmar och föreningar. Detta kan ta sin form genom olika former av uppsökande verksamheter, särskilt för de grupper som idag har utmaningar med bland annat ensamhet.
 • Genom att låta kommunen samarbeta med organisationer som matchar personer med funktionsnedsättningar med föreningslivet så kan vi att skapa en mer betydelsefull fritid för dessa grupper.
 • Föreningslivet ska också kunna få tillgång till skolor för att kunna locka fler till att pröva på och bli del av föreningsverksamhet.

SPONTANIDROTT OCH SPONTANKULTUR

 • Vi vill skapa platser för spontant utövande av kulturaktiviteter, som till exempel dans, musik och scenkonst. Detta ser vi gärna i anslutning till Wättingestråket och den befintliga skateparken.
 • Vi vill undersöka möjligheterna att skapa drop-in verksamheter för konstutövning i form av exempelvis målning och annan form av skapande.
 • Genom återkommande event skulle konstnärer och ungdomar kunna samarbeta för att skapa muralmålningar på bestämda platser.
 • Genom att etablera platser för scenkonst i form av amfiteatrar i kommunens utemiljöer skapar vi nya platser för det spontana kulturutövandet.
 • Tyresö är en kommun med många blå värden. Under vinterhalvåret skulle fler av våra sjöar kunna nyttjas för isbanor, exempelvis skulle både Öringesjön och Barnsjön kunna plogas.
 • Den nyligen lanserade Fritidsbanken har kommit att bli mycket populär och vi ser nu nödvändigheten i att expandera och vidareutveckla verksamheten. Man behöver större lokaler och mer personal, och vi ser också potentialen i att etablera en insamlingsplats för donationer till Fritidsbanken i samband med  upprustningen av kretsloppscentralen i Petterboda.
 • Det nyetablerade kommunarkivet bör fortsätta att utveckla sin verksamhet genom att exempelvis skapa platser för studier och öka tillgängligheten via digitala sökmotorer.
 • Djur en är en viktig del av mångas vardag och vi vill se fler platser där hundar kan röra sig fritt i form av rastgårdar. Dessa bör finnas i varje kommundel och främst ligga i anslutning till de promenadstråk som mestadels nyttjas av hundägare.
 • För att fortsätta arbetet med att skapa plats för spontanidrott vill vi etablera fler platser för utegym. Vi vill också se över möjligheten att utveckla kommunens löpspår med bättre belysning och underlag, samt placera ut fler sittplatser för den som är ute och promenerar.
 • Genom att lysa upp löpspåret på Trollbäckens IP under fler timmar än idag, vill vi skapa en trygg miljö för den som önskar löpträna även på udda tider.
 • Kommunen bör också se över förutsättningarna att etablera fler större evenemang med nya teman under året i likhet med dagens Medeltidsvecka, Kultur i höstmörkret och Tyresöfestivalen.
 • Intresset för friluftslivet har stadigt ökat de senaste åren något som ställer nya krav på befintliga leder och friluftsplatser. För att kunna öka tillgängligheten och garantera en hållbar utveckling ser vi i liberalerna nödvändigheten i att etablera en roll som friluftssamordnare i kommunens förvaltning som kan arbeta långsiktigt med att utveckla friluftslivet i Tyresö.     
 • Liberalerna i Tyresö ser gärna att vi nyttjar de unika förutsättningarna i närheten av Prästängarna genom att man bygger en mountainbikebana och pumptrackbana i skogen utanför Barnsjöskogens planerade naturreservat. Det skulle öka mängden personer i området och skapa nya och unika möjligheter för aktivitet.
 • Intresset för discgolf har varit stort och banorna vid Alby friluftsgård har använts av många kommuninvånare. För att vidareutveckla och expandera denna verksamhet vill vi etablera nya discgolfbanor i anslutning till de östra delarna av Prästängarna.

FÖRENINGSSTÖD OCH STÖD TILL FOLKBILDNINGEN

 • Studieförbunden har en viktig roll i samhället när det kommer till att bedriva folkbildning. Vi ser ett fortsatt behov att stödja dessa verksamheter i den utsträckning som de genomför verksamhet.
 • För att jobba mot ett mer jämlikt samhälle bör kommunen utreda hur man arbetar med att fördela bidrag mellan de olika könen.
 • Kommunen bör undersöka möjligheten att använda det lokala LOK-stödet för att motivera en mer varierad fritid för barn och ungdomar för att undvika en alltför tidig specialisering.

STÖRRE BYGGPROJEKT

 • Kultur- och fritidsförvaltningen behöver ta en aktivare del i samhällsplaneringen i syfte att skapa en helhet med möjlighet för kultur- och idrottsaktiviteter i alla delar av kommunen. Speciellt viktigt är det att ta hänsyn till de behov som personer med funktionsnedsättningar har genom att skapa kultur- och idrottsplatser som är tillgängliga för alla.
 • Genom att bygga en multiarena centralt i kommunen kommer vi att skapa mer utrymmen för föreningslivet och bättre anpassade lokaler. Det gör det också möjligt att skapa ändamålsenliga ytor för nya aktiviteter som idag saknar plats i kommunen.
 • Kommunen behöver se över förutsättningarna för att kunna bygga ut det befintliga ridhuset för att göra plats för fler då det idag finns en stor efterfrågan och en lång kö till att kunna få rida.
 • Tyresö växer och det ställer större krav på tillgången till platser för simning. Därför behöver kommunen utreda förutsättningarna för en utvidgning av befintlig simhall eller uppförande av en helt ny simhall.
 • När fler fritidsboenden omvandlas till permanentboenden på Brevikshalvön, ställer det långsiktiga krav på fler idrottsplatser och en ordentlig idrottshall i anslutning till Breviksskolan.
 • När nya skolor byggs i kommunen så anser vi att det ska alltid ingå ytor för idrott i form av exempelvis bollplaner, men också fullstora  idrottshallar som kan nyttjas av både skolan och föreningslivet.